วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 3)5. สำนักงานเลขาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, (2545), กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1: บริษัทธนาเพลส แอนด์
กราฟฟิก จำกัด.
6. ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ความหมายของ e-Learning, [Online] Available: http://www.tsu.ac.th,
[2005, Oct 30].
7. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549), [Online] Available: http://www.mua.go.th/plan9/
plan9.pdf , [2004, June 19].
8. กิดานันท์ มลิทอง, 2548, เทคโนโลยี และ การสื่อสาร เพื่อ การศึกษา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณ
การพิมพ์.
173
174
9. ณัฏสิตา ศิริรัตน์, 2548, แนวทางการสร้างและพัฒนาบทเรียน E-LEARNING, สถาบันพัฒนา
ผู้บริหารการศึกษา.
10. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ และ ผศ. สมชาย นำประเสริฐชัย, 2546, ไอซีที เพื่อการศึกษาไทย, ซีเอ็ดยูเคชั่น.
11. สรรรัชต์ ห่อไพศาล, (2545), นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษ
ใหม่กรณี การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI), [On Line]
Available: http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files/body_files/wbi.htm, [2006, Mar 15].
12. กิดานันท์ มลิทอง, 2543, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ
อรุณการพิมพ์ .
13. ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544., การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพการเรียนการสอน, วารสารศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544
หน้า 87-94.
14. ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2542, การสอนผ่านเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ, วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3
(มีนาคม 2542): 18-28.
15. วิชุดา รัตนเพียร. (2542).การเรียนการสอนผ่านเว็บ: ทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีการศึกษาไทย,
วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2542): 29-35.
16. Carlson, R.D., et al, 1998, So You Want to Develop Web-based Instruction - Points to
Ponder, [Online] Available: http://www.coe.uh.edu/insite/elec_pub/HTML1998/de_carl.htm,
[2006, Feb 14].
17. Camplese, C. and Camplese, K, 1998, Web-Based Education, [Online] Available:
http://www.higherweb.com/497/, [2006, Jan 31].
18. Laanpere, M. 1997, Defining Web-Based Instruction, [Online] Available: http://viru.tpu.ee
/WBCD/defin.htm, [2006, Jan 31].
174
175
19. ปรัชญนันท์ นิลสุข,2546, นิยามเว็บช่วยสอน Definition of Web-Based Instruction, วารสาร
พัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 เม.ย.-มิ.ย
2543 หน้า 53-56 (2546), การประเมินเว็บช่วยสอน,[Online] Available:
http://campus.fortunecity.com/purdue/219/index.html, [2006, Jan 1].
20. ภาสกร เรืองรอง, WBI กับการสื่อสาร, [on-line] Available: http://www.thaiwbi.com
/topic/com_ed/, [2006, Jan 21].
21. ดร. สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ , e-Learning Solution, [on-line] Available:
http://www.thai2learn.com, [2006, Jan 2].
22. อุทัยรัตน์, การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, [On-line] Available:
http://www.phoowit.ac.th/education.htm, [2006, Feb 13].
23. ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, eLearning, [On-line] Available:
http://thaicai.com/articles/elearning5.html, [2006, Mar 5].
24. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ และกรกนก วงศ์พานิช, e-Learning, [On-line] Available:
http://elearning.utcc.ac.th/main/Page1.htm - http://elearning.utcc.ac.th/main/Page7.htm, [2005,
Dec 31].
25. ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง , ระบบ e-Learning , [On-line] Available:
http://www.northbkk.ac.th/Content/Student/ELearning.html, [2005, Dec 31].
26. ชฎิล เกษมสันต์, มารู้จักกับ LMS กันดีกว่า, [On-line] Available:
http://elearning1.dpu.ac.th/info3/technology/index.php?option=com_content&task=view&id=1
8&Itemid=43, [2005, Nov 17].
27. ปัทมา นพรัตน์, e-Learning ทางเลือกใหม่ของการศึกษา, สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ, [On-line] Available: http://www.e-learning.dss.go.th/ppt/e-learning.htm, [2006,
Mar 31].
175
176
28. ศุภชัย สุขะนินทร์, เปิดโลก e –Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต, กรุงเทพ ฯ ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2545.
29. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), What is E-Learning, [Online]
Available:http://www.thai2learn.com/home.php?page=whate-learning&hi=900, [2006, Mar 14].
30. ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง, ระบบ e-Learning, [Online] Available : http://www.
northbkk.ac.th/Content/Student/ELearning.html, [2006, Feb 22].
31. ประกอบ คุปรัตน์, 2546, LMS กับการพัฒนา e –Learning, [Online] Available:
http://www.itie.org, [2005, Apr 4].
32. กิตติพงษ์ พุ่มพวง และ อรรคเดช โสสองชั้น, 2547, คู่มือการใช้งาน Moodle (เวอร์ชั่น 1.4.2)
สำหรับผู้สอน, เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ SEQIP Workshop 2, โครงการการศึกษา
ไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [Online] Available: http://www.sut.ac.th, [2005
Apr 4].
33. ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม, 2546, What is LMS, [Online] Available: http://www.bu.ac.th, [2005
Apr 4].
34. กองบรรณาธิการ สาร NECTEC, 2545, Learning Management System, [Online] Available:
http://www.nectec.or.th, [2005 Apr 4].
35. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์, [Online] Available:
http://cc.swu.ac.th/ccnews/content/e1624/e1628/e2829/e2851/index_th.html, [2005 Nov 18].
36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศอุดมศึกษา ภาคเหนือ, [Online] Available: http://www.mju.ac.th/jobs_news/trainlms/
spec-lms.htm, [2005 Apr 30].
176
177
37. บุญเรือง เนียมหอม, 2540, การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตใน
ระดับอุดมศึกษา, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บทคัดย่อ.
38. กนกวรรณ จันทร์สว่าง, 2545, ความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning), วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, บทคัดย่อ.
39. Hadley, Nancy jane, 1998, The effects of technology support system on achievement And
attitudes of preservice teacher (Computer mediated instruction), Abstract from:
Dissertation Abstracts Internation: 9803569.
40. อัญชนา จันทรสุข , 2545, การนำเสนอรูปแบบการจัดการห้องเรียนเสมือนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย, วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บทคัดย่อ.
41. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2005, เจาะลึกมาตรฐานอีเลิร์นนิ่ง
SCORM V.1.2 ตอนที่ 1, [Online] Available:
http://www.thai2learn.com/whatsnew/scorm1.html, [2005 Apr 4].
42. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2005, เจาะลึกมาตรฐานอีเลิร์นนิ่ง
SCORM V.1.2 ตอนที่ 2, [Online] Available: http://www.thai2learn.com/whatsnew/
scorm2.html, [2005 Apr 4].
43. ปัทมา นพรัตน์ และ นวพร เลิศธาราทัต, 2548, วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 53 ฉบับที่
169 กันยายน 2548.
44. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, Learning Management System (LMS) ,
[Online] Available: http://www.thai2learn.com/home.php?page=lms&hi=1850, [2006, Feb 4].
177
178
45. เสริมศักดิ์ วิศาลภรณ์, 2541, ปัญหาของครูนวัตกรรมการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
ต่ออาชีพครูกับแบบของพฤติกรรม, วารสารการวิจัยทางการศึกษา, หน้า 4 – 11.
46. Advanced Distributed Learning, 2006, SCORM® 2004 Documentation, [Online] Available:
http://www.adlnet.gov/scorm/history/2004/documents.cfm, [2005 Apr 4].
178
ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
179
180
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย
นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี
การศึกษาวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
180
181
คำชี้แจง
1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผู้ดูแลระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management
System: LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management
System: LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
3. นิยามศัพท์เฉพาะ มีดังนี้
การจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) หมายถึง ระบบการจัดการ
เรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยที่ผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา
ตามที่ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้อย่างสะดวก ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านเว็บ ผู้สอนและ
ผู้เรียนติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง
สนทนา กระดานถาม-ตอบ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การเก็บบันทึกข้อมูล
กิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนำไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
การเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management System) หมายถึง ระบบการสร้าง การจัดทำ
เนื้อหาของผู้สอนเอง และ/หรือมีการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้งานในระบบได้
ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา (User and Course Management System) หมายถึง ระบบ
การจัดการกลุ่มผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจาก
ที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้และจำนวนบทเรียนได้
ไม่จำกัด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ hardware/software ที่ใช้ และระบบสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็ม
รูปแบบ
ระบบติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking System) หมายถึง ระบบที่มีความสามารถใน
การติดตามความคืบหน้าในการเรียน เช่น การบันทึกเวลาการเข้าใช้งานระบบอย่างละเอียด
ระบบการวัดผลประเมินผล (Assessment System) หมายถึง ระบบคลังข้อสอบ ซึ่งเป็นระบบการสุ่ม
ข้อสอบที่สามารถจำกัดเวลาในการทำข้อสอบและการสามารถตรวจข้อสอบได้โดยอัตโนมัติ มีการรายงาน
ผลคะแนน และเกรด รวมทั้งมีระบบการรายงานสถิติการเข้าเรียนและเข้าทำข้อสอบของผู้เรียนด้วย
ระบบการสื่อสาร (Communication System) หมายถึง ระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง
ผู้เรียน- ผู้สอน และ ผู้เรียน-ผู้เรียน ได้แก่ กระดานข่าว (Webboard) และ ห้องสนทนา (Chatroom) โดย
สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นประวัติการเข้าใช้ของผู้ใช้แต่ละคนได้
ผู้ดูแลระบบ/ผู้บริหารระบบ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน
(Learning Management System: LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
181
182
ตัวอย่างวิธีการตอบ
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
2.1 การใช้ระบบ
Login/Logout
√ 2.1 การใช้ระบบ
Login/Logout

2.2 การอัพโหลดและดาวน์
โหลด ไฟล์ (Multimedia
File) เช่น Microsoft
Office, Adobe Acrobat
PDF, HTML, Image
√ 2.2 การอัพโหลดและดาวน์
โหลด ไฟล์ (Multimedia
File) เช่น Microsoft
Office, Adobe Acrobat
PDF, HTML, Image
√ √
จากตัวอย่าง หมายความว่า
ข้อ 2.1 ปัจจุบันสถานศึกษาของท่านผู้สอนและผู้เรียนจะใช้ระบบ Login/Logout เพื่อเข้าใช้งานในระบบ
การจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)
ข้อ 2.2 ผู้เรียนในปัจจุบันระบบท่านไม่มีการอัพโหลดและดาวน์โหลด ไฟล์ (Multimedia File) เช่น
Microsoft Office, Adobe Acrobat PDF, HTML, Image ซึ่งในอนาคตจะมี ส่วนผู้สอนในปัจจุบันระบบท่ามีการอัพ
โหลดและดาวน์โหลด ไฟล์ (Multimedia File) เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat PDF, HTML, Image
182
183
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง “การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร”
คำชี้แจง กรุณาขีดเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ลักษณะทั่วไปของระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)
ภายในมหาวิทยาลัยของท่าน
1. มหาวิทยาลัยของท่านได้พัฒนาระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
�� 1. พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL
�� 2. พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL
�� 3. พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ภาษา ASP ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL
�� 4. นำต้นแบบมาจาก MOODLE
�� 5. นำต้นแบบมาจาก ATUTOR
�� 6. นำต้นแบบมาจาก BLACK BOARD
�� 7. อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………
2. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้ามาใช้ระบบได้
�� 1. น้อยกว่า 1 ปี
�� 2. 1-2 ปี
�� 3. 3-4 ปี
�� 4. มากกว่า 4 ปี โปรดระบุ จำนวน ……………… ปี
3. จำนวนวิชาที่เปิดให้บริการ
�� 1. 1-3 วิชา
�� 2. 4-6 วิชา
�� 3. 7-10 วิชา
�� 4. มากกว่า 10 วิชาโปรดระบุ จำนวน ……………… วิชา
4. Website หรือ ลิงค์ (URL) ที่ท่านเปิดให้บริการระบบ LMS
โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………
183
184
��…..ท่านคิดว่าระบบการจัดการบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)
ของมหาวิทยาลัยท่านมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ทั้งในปัจจุบันและอาจจะมีในอนาคตหรือไม่
1. ระบบการจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management System)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
1.1 การสร้างและแทรก
เนื้อหาบทเรียนภายใน
ระบบได้เอง
1.1 การเข้าสู่เนื้อหาของ
บทเรียนภายในระบบ
1.2 การนำเนื้อหาบทเรียน
ผู้อื่นสร้างมาใช้งาน
ภายในระบบ
1.2 การเข้าสู่เนื้อหา
บทเรียนผู้อื่นสร้างมาใช้
งานภายในระบบ
1.3 การเชื่อมต่อกับ
Courseware จาก
ห้องสมุดของสถาบัน
1.3 การใช้ Courseware จาก
ห้องสมุดของสถาบัน
1.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....................................
.....................................
.....................................
1.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....................................
.....................................
.....................................
2. ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา (User and Course Management System)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
2.1 การใช้ระบบ
Login/Logout
2.1 การใช้ระบบ
Login/Logout
2.2 การอัพโหลดและดาวน์
โหลดไฟล์ (Multimedia
File) เช่น Microsoft
Office, Adobe Acrobat
PDF, HTML, Image
2.2 การอัพโหลดและดาวน์
โหลดไฟล์ (Multimedia
File) เช่น Microsoft
Office, Adobe Acrobat
PDF, HTML, Image
184
185
2. ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา (User and Course Management System) (ต่อ)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
2.3 การเพิ่ม/ลดรายวิชา
(Course)
2.3 การเลือกลงทะเบียน
รายวิชา (Course)
2.4 การเพิ่ม/ลดรายละเอียด
รายวิชา (Course)
2.4 การแสดงรายละเอียด
ของแต่ละรายวิชา
2.5 การควบคุมสิทธิ์การใส่
เกรดแต่ละวิชา
2.5 การตรวจสอบเกรดแต่
ละรายวิชา
2.6 การสร้างปฏิทินการ
ทำงานรายสัปดาห์
2.6 การสร้างปฏิทินการ
ทำงานรายสัปดาห์
2.7 การบันทึกรายละเอียด
ของผู้สอน/ผู้ช่วยสอน
2.7 การบันทึกรายละเอียด
ของผู้เรียน
2.8 คู่มือการใช้ระบบ
ออนไลน์
2.8 คู่มือการใช้ระบบ
ออนไลน์
2.9 การแทรกวิดีโอใน
เนื้อหาบทเรียน
2.9 การรับชมวิดีโอ
ประกอบบทเรียน
2.10 การป้อนข้อมูลประกาศ
คะแนน
2.10 การตรวจสอบผลคะแนน
แบบฝึกหัด/สอบ
2.11 การสร้างตารางสอน 2.11 การตรวจสอบตาราง
เรียน
2.12 การเพิ่ม/ลบรายชื่อ
ผู้เรียน
2.12 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2.13 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
.....................................
.....................................
3. ระบบติดตามการเรียนการสอน (Course Tracking System)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
3.1 การตรวจสอบการ
เข้าเรียนของผู้เรียน
3.1 การตรวจสอบการ
เข้าเรียนของผู้เรียน
3.2 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
3.2 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
185
186
4. ระบบการวัดผลประเมินผล (Assesments System)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
4.1 การตรวจสอบสถิติและ
ความคืบหน้าด้านการ
เรียนของผู้เรียน
4.1 การตรวจสอบสถิติและ
ความคืบหน้าด้านการ
เรียนของตนเอง
4.2 การสร้างแบบฝึกหัด
ออนไลน์
4.2 การทำแบบฝึกหัด
ออนไลน์
4.3 การสร้างคลังข้อสอบ
ออนไลน์
4.3 การทำข้อสอบออนไลน์
4.4 ข้อกำหนดการทำ
แบบฝึกหัดออนไลน์
4.4 ข้อกำหนดการทำ
แบบฝึกหัดออนไลน์
4.5 ข้อกำหนดการทำ
ข้อสอบออนไลน์
4.5 ข้อกำหนดการทำ
ข้อสอบออนไลน์
4.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
......................................
......................................
4.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
......................................
......................................
5. ระบบการสื่อสาร (Communication System)
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ผู้เรียน ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
5.1 การรับ-ส่งเมล์ถึงผู้เรียน 5.1 การรับ-ส่งเมล์ถึงผู้สอน
5.2 การป้อนข้อมูลโต้ตอบ
ในกระดานข่าว
5.2 การป้อนข้อมูลโต้ตอบ
ในกระดานข่าว
5.3 การป้อนข้อมูลประกาศ
ข่าวสารแต่ละรายวิชา
5.3 การตรวจสอบข่าวสาร
แต่ละรายวิชา
5.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
......................................
5.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
.....................................
186
187
6. ระบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………….
ผู้สอน ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบัน อนาคต
มี ไม่มี มี ไม่มี
ผู้เรียน
มี ไม่มี มี ไม่มี
6.1 .........................................
................................................
.........................................
6.1 ......................................
.............................................
.................................
6.2 .........................................
................................................
..........................................
6.2 ......................................
.............................................
.............................................
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
�� ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ��
187
ภาคผนวก ข.
ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
188
สภาพปัจจุบัน_ส่วนของผู้สอน
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 มากที่สุด 2 ปานกลาง 1 ปานกลาง 0 ไม่มี 0 ไม่มี
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 3 ปานกลาง 3 มากที่สุด
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 มากที่สุด 2 ปานกลาง 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 0 ไม่มี
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 3 ปานกลาง 1 น้อยที่สุด
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 3 ปานกลาง 1 น้อยที่สุด
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 มากที่สุด 4 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10 มากที่สุด 4 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
189
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต
พระนครใต้
11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร
7 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 3 ปานกลาง 3 มากที่สุด
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 ปานกลาง 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 0 ไม่มี 0 ไม่มี
17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 ปานกลาง 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 1 น้อยที่สุด
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 0 ไม่มี
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 มากที่สุด 2 ปานกลาง 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
21 มหาวิทยาลัยสยาม 6 ปานกลาง 2 ปานกลาง 1 ปานกลาง 2 น้อยที่สุด 0 ไม่มี
22 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
23 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
190
ความคาดหวังในอนาคต_ส่วนของผู้สอน
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 มากที่สุด 3 มากที่สุด 2 มากที่สุด 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 มากที่สุด 2 ปานกลาง 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 0 ไม่มี
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 12 มากที่สุด 4 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 12 มากที่สุด 4 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
191
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต
พระนครใต้
11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร
9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 ปานกลาง 3 มากที่สุด
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 4 มากที่สุด 0 ไม่มี
17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
21 มหาวิทยาลัยสยาม 7 ปานกลาง 0 ไม่มี 1 ปานกลาง 4 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
22 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 12 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
23 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
192
สภาพปัจจุบัน_ส่วนของผู้เรียน
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 3 ปานกลาง 3 มากที่สุด
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 ปานกลาง 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 3 ปานกลาง 1 น้อยที่สุด
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 3 ปานกลาง 0 ไม่มี
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 1 น้อยที่สุด
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10 มากที่สุด 4 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
193
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต
พระนครใต้
11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร
7 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 3 ปานกลาง 3 มากที่สุด
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5 ปานกลาง 1 น้อยที่สุด 0 ไม่มี 0 ไม่มี 0 ไม่มี
17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4 น้อยที่สุด 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 1 น้อยที่สุด
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 9 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 0 ไม่มี
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 มากที่สุด 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
21 มหาวิทยาลัยสยาม 4 น้อยที่สุด 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 1 น้อยที่สุด 0 ไม่มี
22 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 8 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
23 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 5 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 0 ไม่มี
194
ความคาดหวังในอนาคต_ส่วนของผู้เรียน
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 2 มากที่สุด 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 มากที่สุด 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 3 ปานกลาง 1 น้อยที่สุด
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 4 มากที่สุด 3 มากที่สุด
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 1 น้อยที่สุด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 10 มากที่สุด 4 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 11 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
195
ผลการประเมินแต่ละระบบของ LMS
User and Course
Management System
Communication
System
Course Tracking
System
Test and
Evaluation System
Content
Management System
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย คะแนน ความหมาย
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต
พระนครใต้
11 มากที่สุด 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร
8 ปานกลาง 3 มากที่สุด 1 ปานกลาง 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 4 มากที่สุด 0 ไม่มี
17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 มากที่สุด 4 มากที่สุด 2 ปานกลาง
18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
21 มหาวิทยาลัยสยาม 6 ปานกลาง 2 ปานกลาง 0 ไม่มี 2 น้อยที่สุด 1 น้อยที่สุด
22 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 10 มากที่สุด 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 3 มากที่สุด
23 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 8 ปานกลาง 3 มากที่สุด 0 ไม่มี 5 มากที่สุด 2 ปานกลาง
196
197

ภาคผนวก ค.
หนังสือราชการ
205
206
บันทึกข้อความ
หน่วยงาน งานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 8510
ที่ ศธ วันที่ 27 มกราคม 2549
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรียน ผศ.ดร.ธีรณี อจลากุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่อง
“การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS)
ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร.กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถและ
มีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดียิ่ง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการสร้างเครื่องมือวิจัยดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
207
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
208
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ สุรารักษ์ ศรีรังษ์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
209
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ สมชาติ เลิกบางพลัด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
210
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, คุณสุวรรณา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
211
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐัศแก้ว ศรีสด (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
212
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
213
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ สุธี แซ่เจีย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
214
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณณัฐพนธ์ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ LMS มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
215
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณปริวรรต น้อยเล็ก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
216
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณกมลชนก อยู่วัฒนา (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
217
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
218
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ ธวัชชัย สารวงษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่
ซึ่งดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
219
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
220
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณปัทมา เหมียนคิด (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
221
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ วาทินี นุ้ยเพียร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
222
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารย์สิริโรจน์ โรจน์วัฒนกุล (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
223
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารย์ พีระ แพทย์ประเสริฐ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
224
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณทรงวุฒิ แพรสมหวัง (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ LMS มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
225
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารย์ ไสว ศิริทองถาวร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
226
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณ พิศาล สุขขี (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
227
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน อาจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System:
LMS) ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
228
ที่ ศธ 5804/269 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
27 มกราคม 2549
เรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน คุณจินตนา อิ่มรักษา (มหาวิทยาลัยสยาม)
สิ่งที่แนบมาด้วย แบบสอบถามเพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ด้วย นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี รศ.ดร. กัลยาณี จิตต์การุณย์ เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการนี้นักศึกษามีความประสงค์ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย จากเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ของมหาวิทยาลัยท่าน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษาวิจัยดังกล่าวด้วย ซึ่งทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 0-24708510, โทร.01-6354136 (นศ.)
โทรสาร 0-24278886
229
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล นายสมพงษ์ บุษราคัมมณี
วัน เดือน ปีเกิด 31 สิงหาคม 2514
ประวัติการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2535
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2538
ระดับปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2548
ประวัติการทำงาน Sr. Senior Network Administrator
บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 1)
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 2)
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ตอนที่ 3)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น