วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุงและสอบ เทียบมาตรวัดน้ำมัน กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำมันTitle การ ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานให้บริการซ่อมบำรุงและสอบเทียบ มาตรวัดน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำมัน
Title Alternative The design of a Database system for Meter Calibration and Maintenance
Creator Name: ธนวรรธน์ ปุนนะรา
Subject ThaSH: มาตรอัตราการไหล -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร
Email: pkp@kmutnb.ac.th
Contributor Name: อรรถกร เก่งพล
Role: ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
Email : athakorn@kmutnb.ac.th
Date Issued: 2551-02-16
Modified: 2551-06-16
Created: 2550
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Format application/pdf
Language tha
Thesis DegreeName: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

Grantor: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Rights ?copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น