วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงTitle การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2538
Title Alternative The development of interactive e-Learning on system analysis and design for diploma students majoring computer in Community College
Creator Name: กรรณิกา ทองพันธ์
Subject ThaSH: การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
ThaSH: การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การประเมิน
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: pkp@kmitnb.ac.th
Contributor Name: ราชันย์ บุญธิมา
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Email : rap@kmitnb.ac.th

Name: จรัญ แสนราช
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Email : jsr@kmitnb.ac.th
Date Created: 2547
Issued: 2548-05-24
Modified: 2006-05-10
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 9741900562
Source CallNumber: วพ MTCT ก172ท
Language tha
Thesis DegreeName: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Grantor: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Rights ?copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น