วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลTitle การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาการสื่อสารข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Title Alternative Development of e-Learning instruction for the course Data communication diploma in computer technology Rajamangala Institute of Technology
Creator Name: เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
Subject ThaSH: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
keyword: E-Learning
ThaSH: การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา)
ThaSH: การเรียนการสอนผ่านเว็บ -- การประเมิน
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักหอสมุดกลาง
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: pkp@kmitnb.ac.th
Contributor Name: ราชันย์ บุญธิมา
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Email : rap@kmitnb.ac.th

Name: จรัญ แสนราช
Role: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Email : jsr@kmitnb.ac.th
Date Created: 2547
Issued: 2548-05-25
Modified: 2006-05-17
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
ISBN: 9746238043
Source CallNumber: วพ MTCT อ881ว
Language tha
Thesis DegreeName: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Grantor: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Rights ?copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ