วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ORACLE ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์Title การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ORACLE ของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Title Alternative Database Maintenance and Performance Tuning Oracle of Department of Business Economics
Creator Name: สมศรี หอกันยา
Organization : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject keyword: ออราเคิล
; การจัดการฐานข้อมูล
; Oracle [Computer file]
; กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Description Abstract: The Oracle Database System of the Department of Business Economics was rectified to increase its efficiency, Applying the calculation of dataspeace theory. Tables existing in the system were restructened. More tables were also added up. Softwere was used to manage database. The special project consists of three steps. All existing problems were first analysed to identify the information required. The second step is to study the calculation of database theory and the application of softwere,known as Oracle Context Option. The final step is to calculate the total amount of tablespace required for the system in order to help reduce the unneccessary use of space, thereby increasing the efficiency of the system.
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักหอสมุด
Address: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
Email: info@lib.kmutt.ac.th
Contributor Name: จินต์ วรมหาภูติ
Role: อาจารย์ที่ปรึกษา
Date Created: 2541
Issued: 2008-01-30
Modified: 2008-01-30
Type วิทยานิพนธ์/Thesis
Source CallNumber: INT209
Language tha
Thesis DegreeName: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Level: ปริญญาโท

Descipline: เทคโนโลยีสารสนเทศ

Grantor: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Rights ?copyrights มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น