วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ (ตอนที่ 2)สรุปว่า งานทะเบียน หมายถึง งานวิชาการที่ต้องเกี่ยวข้องกับครูผู้ดำเนินการ
สอนทุกคน แต่งานทะเบียนไม่ใช่งานที่มีลักษณะของงานประจำอยู่ตลอดเวลา แต่หากเป็นงานที่
ต้องแก้ปัญหา และต้องพัฒนาอยู่เสมอ โดยต้องอยู่ภายใต้กระบวนการจัดการและบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ
จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน หมายถึง การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน การสร้างและปรับปรุง
เครื่องมือการวัดผลการเรียน การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียน การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน
3.6 การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
การดำเนินการขององค์กรจะต้องมีการประเมินผลงาน เพื่อจะได้ทราบว่า
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพื่อใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการต่อไป มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล
การจัดการงานวิชาการไว้ดังนี้
กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 321) กล่าวว่าการประเมินผล หมายถึง
การตีค่าผลงานซึ่งดำเนินการไปแล้วว่าบังเกิดผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด การประเมินผล
เป็นกระบวนการหลังการวัด
กรมสามัญศึกษา (2540 : 40-41) ได้กำหนดรายละเอียดในการประเมินผลการ
จัดการงานวิชาการ ดังนี้
1) การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
(1) มีการประเมินผลการจัดการงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้
(2) จัดให้มีการประเมินในระดับหน่วยงานย่อย
(3) มีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผล
(4) มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ
(5) มีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงงานวิชาการ
2) การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
44
กมล ภู่ประเสริฐ (2544 : 90-91) กล่าวว่า การประเมินผลงานวิชาการ
โดยสถานศึกษา เป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ คือ
1) การสร้างความตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินตนเอง
ในสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน
2) การวิเคราะห์งานที่จะทำการประเมิน
(1) การประเมินหลักสูตร
(2) การประเมินการเรียนการสอน
(3) การประเมินการนิเทศภายใน
(4) การประเมินการพัฒนาบุคลากร
(5) การประเมินโครงการทางวิชาการ
(6) การประเมินระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(7) การประเมินการวิจัย
3) การวางแผนการประเมินผลงานทางวิชาการ
4) การกำหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินอย่างละเอียด เพื่อ
การเตรียมการจัดทำคู่มือการประเมิน
5) การทำความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาถึงเรื่องจุดมุ่งหมาย
ของการประเมิน
6) การควบคุม กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินการประเมินตามแบบ
ที่วางไว้
7) การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และเขียนรายงาน เพื่อเตรียมการเผยแพร่
8) การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใช้ประโยชน์จากการประเมินในทุกๆ ด้าน
สรุปว่า การประเมินผลการจัดงานวิชาการ หมายถึง การประเมินผลในด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต
ด้วยกรมสามัญศึกษา (มปป. : 1-5) เห็นสมควรพัฒนาคุณภาพ ด้านการจัดการเรียน
การสอน และสร้างค่านิยม หรือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านและโรงเรียนทุกโรงเรียนของกรมสามัญศึกษามีมาตรฐาน
และคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
45
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาจึงได้วางระเบียบที่เรียกว่ากรมสามัญ
ศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต พ.ศ. 2542 เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันที่ระบบการจัดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 2540 แต่ในปี พ.ศ. 2545 บรรลุเป้าหมายได้ค่อนข้างยากกล่าวคือ
(1) ขาดเอกภาพในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเนื่องจากการจัด
การศึกษาแต่ละระดับ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ เทศบาล กรุงเทพมหานคร ตำรวจตระเวนชายแดน สถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้บางครั้งก็รับผิด
ชอบในพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ มีความซ้ำซ้อนเป็นอันมาก ส่งผลให้การจัด
การศึกษาในระดับดังกล่าวมีคุณภาพไม่ทัดเทียมกัน (2) ขาดระบบการเชื่อมโยงในการจัดการศึกษา
แต่ละระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทำให้บางคนขาดโอกาสที่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหรือขาดความเสมอภาคที่จะศึกษาต่อในสถานศึกษาใกล้บ้าน (3) ขาด
ระบบการวางแผนในการรับนักเรียนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน (4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาไม่มากเท่าที่ควร เป็นผลทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการศึกษา
สรุปว่า สหวิทยาเขต หมายถึง รูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งนำมาแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงของการศึกษา ในระดับและประเภทต่างๆ
ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้บริการการศึกษาสนองตอบต่อความต้องการได้
อย่างกว้างขวางทั่วถึงและเป็นธรรม และที่สำคัญเพื่อยกระดับให้การศึกษาทั้งระบบมีคุณภาพใกล้
เคียงกัน
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต
ในการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต กรมสามัญศึกษา (มปป. : 1) มีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ทัดเทียมกัน
2) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและอยู่ใกล้บ้าน
3) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต
4) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในสหวิทยาเขต และนำระบบการบริหารจัด
การมาใช้ในการดำเนินงาน
5) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
46
2. แนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต
กรมสามัญศึกษา (มปป. : 2-4) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษา
แบบสหวิทยาเขตไว้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต
เรื่อง แนวปฏิบัติ
1. การจัดองค์กรสหวิทยาเขต 1) ศึกษาปัจจัยการจัดรวมโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสหวิทยาเขต
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
-พื้นที่ใกล้เคียง
-การคมนาคม
-ปัจจัยการบริหาร
2) ตั้งชื่อและประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขต
3) จัดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารสหวิทยาเขต (ตามข้อ 7 ในระเบียบกรมสามัญ
ศึกษาแบบสหวิทยาเขต พ.ศ. 2542)
4) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
2. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสหวิทยาเขต 1) วิเคราะห์ รวบรวมและจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาแบบ
สหวิทยาเขต
2) จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่จะ
ใช้ร่วมกัน
3. การกำหนดนโยบายและจัดทำแผน 1) กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบาย
กรมสามัญศึกษา
2) จัดทำแผนแม่บท (แผนพัฒนาระยะ 3 ปี)
3) จัดทำแผนปฏิบัติการสหวิทยาเขต
4) นำแผนไปใช้ตามที่กำหนดไว้
5) ประเมินผล (กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน)
6) ปรับปรุง พัฒนาแผนให้มีประสิทธิภาพ
4. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
4.1 ด้านบุคลากร 1) จัดครู อาจารย์ หรือผู้ที่มีความชำนาญไปปฏิบัติการสอน
หรือปฏิบัติราชการอื่นต่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต
47
ตารางที่ 3 (ต่อ)
เรื่อง แนวปฏิบัติ
4. การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน (ต่อ)
4.1 ด้านบุคลากร (ต่อ) 2) จัดลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติราชการ
ในโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขตที่ขาดแคลนและจำเป็น
4.2 ด้านการเงินและพัสดุ 1) ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและคำสั่ง มอบ
อำนาจของกรมสามัญศึกษาเกี่ยวกับการเงินการพัสดุ
เพื่อใช้จ่ายในสหวิทยาเขต
4.3 ด้านอาคารสถานที่ 1) ประสาน และอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร
สถานที่ร่วมกัน
4.4 ด้านสื่อและนวัตกรรม 1) ประสานและอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อและ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
5. การรับนักเรียน 1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสหวิทยาเขต
2) กำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียนและสหวิทยาเขต
3) กำหนดแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนและ
สหวิทยาเขต
4) กำหนดวิธีการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การรับนักเรียนของกรมสามัญศึกษา
5) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนให้ทั่วถึง
6) สรุปและรายงานผลการรับนักเรียนต่อสำนักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัด/สำนักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร
6. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 1) จัดทำตัวบ่งชี้ (Indicator) และเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล การดำเนินงาน
2) ประเมินผล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน
3) สรุปและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานของสหวิทยาเขต
4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ
สหวิทยาเขตต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ให้มีการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
ที่มา : กรมสามัญศึกษา (มปป. : 2-4)
48
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงานของสหวิทยาเขตได้ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 แสดงแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต
ที่มา : กรมสามัญศึกษา (มปป. : 5)
3. โครงสร้างคณะกรรมการสหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 (2541 : 8) การจัดองค์กรบริหารสหวิทยาเขต
แบ่งคณะกรรมการเป็น 7 คณะ คือ
1) คณะกรรมการอำนวยการสหวิทยาเขต
2) คณะกรรมการที่ปรึกษาสหวิทยาเขต
3) คณะกรรมการวิชาการสหวิทยาเขต
4) คณะกรรมการธุรการสหวิทยาเขต
5) คณะกรรมการปกครองสหวิทยาเขต
6) คณะกรรมการบริการสหวิทยาเขต
7) คณะกรรมการแผนงานสหวิทยาเขต
การจัดองค์กร
การจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศ
การกำกับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน
สหวิทยาเขต
การรับนักเรียน
การใช้ทรัพยากรทางการ
ศึกษาร่วมกัน
การกำหนดนโยบายและ
จัดทำแผน
49
สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 (2541 : 17) กรอบภารกิจของคณะอนุกรรมการวิชาการ
สหวิทยาเขต
1) กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
(1) งานแผนงานวิชาการ
(2) งานสารสนเทศวิชาการ
(3) งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
(4) งานพัสดุวิชาการ
(5) งานสารบรรณวิชาการ
(6) งานอัตรากำลัง
2. กลุ่มงานจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
(1) งานจัดการเรียนการสอน
(2) งานทะเบียน
(3) งานวัดผล
(4) งานหมวดวิชา
(5) งานห้องสมุด
(6) งานแนะแนว
(7) งานนักศึกษาวิชาทหาร
3. กลุ่มงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
(1) งานนิเทศ และพัฒนาการศึกษา
(2) งานศูนย์วิชาการ
(3) งานพัฒนาบุคลากร
(4) งานคอมพิวเตอร์
สรุปว่า การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต หมายถึง การจัดการรวมโรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน โดยมีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานและคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน
50
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศ
ดำรงค์ ภุมมา (2540 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษางานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดและหัวหน้างาน
พบว่า (1) การวางแผนงานวิชาการ ทำโครงการเหมือนเดิม การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามโครงการ
และขาดการติดตาม การประเมินผลโครงการบางโครงการ (2) การปฏิบัติวิชาการ การจัดทำ
แผนภูมิไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเปิดแผนการเรียนตามความต้องการของท้องถิ่นได้ ไม่สามารถ
จัดครูเข้าสอนแทนได้ครบ (3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมน้อย ครูมีคาบสอนมาก ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจ และขาดงบประมาณในการทำผล
งานทางวิชาการ (4) ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูนำแผนการสอนมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนน้อยมาก (5) ด้านการวัดประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ครูมีชั่วโมงสอน
มากทำให้ไม่มีเวลาในการออกข้อสอบ มีการนำผลการวัดประเมินผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงการ
เรียนการสอนน้อยมาก การดำเนินงานทะเบียนล่าช้า (6) ด้านการประเมินผลงานด้านวิชาการ
การวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานด้านวิชาการไม่ชัดเจนและไม่นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และพัฒนางาน
รุจิรา ผดุงแผ้ว (2541 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าหมวดวิชา พบว่า การดำเนินงานในโรงเรียนมัธยม
ศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ำ คือ ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชา
การ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนและทะเบียนนักเรียน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ ด้านการปฏิบัติงานวิชาการ และด้านการวางแผนงาน
วิชาการ ตามลำดับ
เจริญ ชาเรืองเดช (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 1 ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ
นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียนมีปัญหา คือ การจัดสอนแทน โดยการคำนึงถึง
51
ความรู้ความสามารถและความถนัด และพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างมากในเรื่องการจัดกลุ่มการเรียน โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามต้องการ
ตามความถนัด ตามความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาอยู่
ในระดับน้อยที่สุดในเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดตารางสอน
ทวีศักดิ์ หงส์อารยะชน (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและ
ปัญหางานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการบริหารงานวิชาการ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้
จัดสายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามสายงานวิชาการไว้คล้ายคลึงกัน
ด้านการสอนเน้นกระบวนการ การจัดทำแผนการสอนตามคู่มือของ สสวท. จัดให้มีการวิเคราะห์
ข้อสอบ การประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (2) ปัญหาที่สำคัญ คือ บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนงานวิชาการขาดบุคลากรที่ถนัดในด้านวิชาชีพ ขาดงบประมาณ อาคาร
สถานที่ไม่เพียงพอ การจัดครูเข้าสอนไม่สามารถเฉลี่ยคาบสอนให้ใกลเ้ คียงกัน ในด้านกิจกรรม
ครูไม่เห็นความสำคัญ ด้านแผนการสอนครูขาดทักษะในการทำแผนและแผนของกลุ่มในโรงเรียน
ไม่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละโรงเรียน การวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตาม ระบบ
การติดตามในการประเมินผลงานวิชาการยังไม่เหมาะสม
ศรีวรรณ ปินใจ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในทรรศนะของผู้ปฏิบัติงานวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารงานวิชาการและ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า (1) ปัญหาด้านบุคลากร ปรากฏว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
คือ ขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้
หัวหน้าฝ่ายแนะแนว หัวหน้าฝ่ายทะเบียนวัดผล และประชากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ต่างก็เห็นว่า
มีปัญหาอยู่ในระดับมากในเรื่องความเพียงพอของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (2) ปัญหาด้าน
การจัดการเรียนการสอน ปรากฏว่า ปัญหามีอยู่ในระดับมาก คือการนำวิทยากรและแหล่งวิชาการ
ในท้องถิ่นมาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดสอนซ่อมเสริมให้ถูกต้อง
ตามหลักการสอนซ่อมเสริม และเรื่องการได้รับงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน (3) ปัญหาด้าน
สื่อการเรียนการสอน ปรากฏว่า ปัญหาอยู่ในระดับมาก คือการขาดแหล่งที่จะจัดฝึกอบรมครูในการ
ใช้อุปกรณ์การสอน การขาดงบประมาณในการจัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์การ
สอน และความไม่เพียงพอของหนังสือประกอบการค้นคว้าในห้องสมุด การได้รับคู่มือ อุปกรณ์
การเรียนการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันต่อการใช้ การจัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ได้ครบถ้วน
และเรื่องการบริการสื่อการเรียนการสอนของฝ่ายโสตทัศนศึกษา และเรื่องการบำรุงรักษาซ่อมแซม
สื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ (4) ปัญหาด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
52
ปรากฏว่าปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ ความสามารถของครูในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ด้านจิตพิสัยและเรื่องการติดตามนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” “ร” และ “มส”
สนั่น เมตุลา (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูอาจารย์ในหมวดวิชาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกา 2541 พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครพนม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
สุมาลี สังขะไชย (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 4 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน พบว่า (1) การปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบพบว่า ปฏิบัติงานวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และด้านการประเมินผล
การจัดการงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งานวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (2) โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน
โดยภาพรวมการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ถาวร กันเมล์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า (1) โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และด้านการประเมิน
ผลการจัดการงานวิชาการ พบว่า เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีปัญหาการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลางทุกด้าน แต่เมื่อ
จำแนกตามสถานภาพตำแหน่ง พบว่า หัวหน้าหมวดวิชาและครูผู้สอน มีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในระดับปานกลาง ส่วนผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาในระดับน้อยทุกรายการ ยกเว้นด้าน
การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (2) โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีปัญหาการบริหารงานวิชาการทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตก
ต่างกัน (3) ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้าน
การวางแผนงานวิชาการ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผู้สอนมีปัญหามากกวาผู้บริหารโรงเรียน
53
และหัวหน้าหมวดวิชามีปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียน
จากผลการศึกษางานวิจัยในประเทศ สรุปว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ส่วนใหญ่
มักจะพบปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งเกิดจากปัญหาบุคลากร เอกสารประกอบการสอน
อุปกรณ์และสื่อการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ การวางแผน การวัดผลและ
ประเมินผลและงานทะเบียนนักเรียน
2. งานวิจัยต่างประเทศ
มินูดิน (Minudin, 1987 : 2403-A) ได้ทำการวิจัยบทบาททางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน รัฐซาบาห์ มาเลเซีย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริหารเป็นหลักในการประเมินผลโครงการ
ของโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการศึกษาและประสบการณ์เพิ่มขึ้น กำหนดวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของโรงเรียน สอนในระดับ
ขั้นรู้และเข้าใจกฎข้อบังคับในการเรียนรายวิชาต่างๆ
แมททอกซ์ (Mattox, 1987 : 6061-A) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความต้องการในการ
ปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
ความต้องการอยู่ในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ คือ
มีความต้องการที่จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนิเทศ การประเมินผลการปรับปรุง
การเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร
อาร์มาสตรอง (Armstrong, 1997 : 121) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีการจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (STAD)
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิชาสังคมศึกษา และเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้น
เกรด 12 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยห้องควบคุมเรียนโดยการบรรยาย ใช้ตำราและแบบฝึกหัด
ส่วนกลุ่มทดลองเรียนโดยการร่วมมือแบบ STAD ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาไม่แตกต่างกัน แต่จากการสำรวจ
ความคิดเห็น พบว่าทั้งครูและนักเรียน วิธีการจัดกลุ่มแบบ STAD ทำให้นักเรียนเรียนด้วยความ
สนุกสนาน ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ง่าย และสะดวก กว่าการสอนแบบบรรยาย
มานิรากัวห์ (Mairaguha, 1997 : 218) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการ
ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตรวันอาทิตย์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยทางด้านภูมิหลังของครอบครัว ได้แก่ ระดับ
การศึกษาของพ่อ แม่ อาชีพของพ่อ และขนาดของครอบครัว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทาง
54
การเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) คุณลักษณะของโรงเรียน เช่น รูปแบบ
การปกครอง ขนาดของโรงเรียน ขนาดของชั้นเรียน และสาขาที่ทำการศึกษา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) คุณลักษณะของนักเรียน
เฉพาะในเรื่องพฤติกรรมของนักเรียน และปัจจัยเฉพาะด้านภูมิหลังทางวิชาการ เช่น ผลการเรียน
ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ศาสนาและสิ่งแวดล้อมศึกษา
รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สำเร็จการศึกษา และคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ มีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากผลการวิจัยต่างประเทศ สรุปว่า การบริหารงานวิชาการ เน้นการประเมินผล
โครงการ ปรับปรุงการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรและด้านการนิเทศ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับ
งานวิชาการมีลักษณะคล้ายคลึงกันในหัวข้อ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล
ด้านการพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านการนิเทศติดตามผล แต่งานวิจัยต่างประเทศจะเน้นด้านการ
จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
และการประเมินผลเพื่อการพัฒนา
บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียน
นักเรียน และด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขต
กรุงธนบุร ี 3 กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2545 จาํ นวน 5 โรงเรยี นประกอบดว้ ย
ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 5 คน และครู-อาจารย์ผู้สอน
จำนวน 392 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ครู-อาจารย์ผู้สอนจำนวน 196 คน โดยใช้ตารางของ เครซี่
และ มอร์แกน (R.C. Krejcie and D.W. Morgan อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 303) และ
กำหนดตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนโดยทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling) 2) ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 10 คน ในกลุ่มนี้ได้ศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมดเพราะแต่ละโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
เพียง 1 คนดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
56
ตารางที่ 4 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามโรงเรียน
โรงเรียนในสหวิทยาเขต ผู้บริหาร ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ครู-อาจารย์
กรุงธนบุรี 3 ประชากร ประชากร ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง
1. มัธยมวัดสิงห์ 1 1 126 63
2. รัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน 1 1 120 60
3. ศึกษานารีวิทยา 1 1 110 55
4. ทวีธาภิเศก 2 1 1 27 14
5. พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 1 9 4
รวม 5 5 392 196
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
6. ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งศึกษาจากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบเป็นแบบเลือกตอบ เกี่ยวกับ
ตำแหน่งหน้าที่ และโรงเรียนที่สังกัด
57
ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน
นักเรียน และด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับโดยมีเกณฑ์การแบ่งความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง มีปัญหา มากที่สุด
4 หมายถึง มีปัญหา มาก
3 หมายถึง มีปัญหา ปานกลาง
2 หมายถึง มีปัญหา น้อย
1 หมายถึง มีปัญหา น้อยที่สุด
2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
งานทะเบียนนักเรียน และด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ โดยให้เสนอแนวทาง
การแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
2. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหาร
งานวิชาการ ทั้ง 6 ด้าน (1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (2) ด้านการบริหารงานวิชาการ
(3) ด้านการจัดการเรียนการสอน (4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ (5) ด้านการวัด
ผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และ (6) ด้านการประเมินผลการ
จัดการงานวิชาการ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรง
ตามโครงสร้างของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา และความครอบคลุมทางเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อคำถามมีความเที่ยงตรงและสมบูรณ์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านดังต่อไปนี้
58
ดร. สาธิต สันนะกิจ ผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน
ดร.วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล ประธานกรรมการบรหิ ารหลักสตู รครศุ าสตรมหาบณั ฑติ
(หลักสูตรและการสอน)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายประสาร อุตมางคบวร อดีตผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนทวีธาภิเศก
นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมัธยม
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายเกษม แย้มศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา
ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้บริหารและครู
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา จำนวน 30 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 5 นำแบบสอบถามที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
ขั้นตอนที่ 6 นำแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปดำเนินการจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยมีหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอความอนุเคราะห์กลุ่มตัวอย่างไปยังโรงเรียนดังกล่าว
2. เพื่อให้ช่วยดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดวันส่งคืนแก่
ผู้วิจัย
3. ติดตาม และรับคืนแบบสอบถามให้ครบตามจำนวนที่ส่งไปจำนวน 206 ฉบับ และ
ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวน
แบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป
59
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS for Windows โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 6 ด้าน
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การแปลความหมายของปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา กำหนดเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยไว้ดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร, 2528 : 70)
ช่วงคะแนน การแปลความหมาย
4.50 – 5.00 มีปัญหา มากที่สุด
3.50 – 4.49 มีปัญหา มาก
2.50 – 3.49 มีปัญหา ปานกลาง
1.50 – 2.49 มีปัญหา น้อย
1.00 – 1.49 มีปัญหา น้อยที่สุด
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขต
กรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรมแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการสังเคราะห์เนื้อหา พร้อมกับนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยายตาม
ลำดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อย
ละ
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยการสังเคราะห์เนื้อหา
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ และครู-อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3
กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพผู้ตอบ จำนวนคน ร้อยละ
ผู้บริหารโรงเรียน 5 2.43
ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 5 2.43
ครู-อาจารย์ผู้สอน 196 95.14
รวม 206 100.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู-อาจารย์ ร้อยละ 95.14 ส่วนผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 2.43
61
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายด้าน รวมทุกข้อ ปรากฎผลดังแสดงไว้ในตา
รางที่ 6 ถึงตารางที่ 12
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน
ข้อที่ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
1. ด้านการวางแผนงานวิชาการ 3.04 0.80 ปานกลาง
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2.99 0.75 ปานกลาง
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.00 0.73 ปานกลาง
4. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 2.98 0.72 ปานกลาง
5. ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนักเรียน 2.90 0.77 ปานกลาง
6. ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ 2.89 0.79 ปานกลาง
รวม 2.97 0.66 ปานกลาง
จากตารางที่ 6 พบว่า ปัญ ห าการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X = 2.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหา ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 3.04) รองลงมาคือ ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ( X
= 3.00) และปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ ( X = 2.99) ตามลำดับ
62
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โ ร ง เรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนงานวิชา
การ โดยภาพรวมและรายข้อ
ข้อที่ ปัญหาด้านการวางแผนงานวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
1. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบ
และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
3.08 0.93 ปานกลาง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการอย่างเป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้ 3.11 0.99 ปานกลาง
3. การจัดทำเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียน 2.96 1.04 ปานกลาง
4. การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้เกี่ยว
ข้องทราบ 3.07 0.95 ปานกลาง
5. การจัดทำแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร 3.04 1.10 ปานกลาง
6. การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ 2.98 0.99 ปานกลาง
7. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 3.10 0.92 ปานกลาง
8. การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ 2.99 0.97 ปานกลาง
รวม 3.04 0.80 ปานกลาง
จากตารางที่ 7 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้
มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 3.11) รองลงมาคือปัญหาการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ ( X =
3.10) และปัญหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ( X = 3.08) ตามลำดับ
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการ
บริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายข้อ
ข้อที่ ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
63
1. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของสายงานวิชาการ 2.92 0.97 ปานกลาง
2. การจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 3.05 1.05 ปานกลาง
3. การจัดกลุ่มการเรียนสอดคล้องกับความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ 3.03 0.98 ปานกลาง
4. การจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการ
ความถนัดและความสนใจเพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพ
3.15 1.02 ปานกลาง
5. การจัดตารางเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตาราง
การใช้ห้องเรียน 3.00 1.09 ปานกลาง
6. การติดตามการใช้ตารางเรียนและตารางสอน 2.88 1.05 ปานกลาง
7. การจัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัดในวิชาที่สอน 2.81 1.10 ปานกลาง
8. การจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูขาดสอน 2.93 1.09 ปานกลาง
9. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานวิชา
การ
2.94 0.91 ปานกลาง
10. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การดำเนินงานวิชาการ
3.16 0.95 ปานกลาง
11. การจัดทำข้อมูลสถิติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.02 0.99 ปานกลาง
รวม 2.99 0.75 ปานกลาง
จากตารางที่ 8 พบว่า ปัญ หาการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.99) และเ X มื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปาน
ก ล า ง โ ด ย มี ปั ญ ห า บุ ค ล า ก ร ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี ใ น
การดำ เนินงานวิชาการ มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 3.16) รองลงมาคือ ปัญหาการจัดกลุ่มการเรียน
64
= 3.15) และปัญหาการจัX ดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร ( X= 3.05
)ตามลำดับ
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โ ร ง เรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน โดยภาพรวมและรายข้อ
ข้อที่ ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน X S.D. ระดับปัญหา
1. ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผน
การสอนและวิธีการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้อง 3.06 0.96 ปานกลาง
2. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนา
แผนการสอน 3.03 0.97 ปานกลาง
3. การจัดทำแผนการสอนครบทุกรายวิชา 2.89 0.99 ปานกลาง
4. การจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 2.99 0.93 ปานกลาง
5. การนำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไปใช้ 2.93 0.89 ปานกลาง
6. งบประมาณสำหรับจัดทำ จัดหา สื่อการเรียนการสอน 3.04 1.02 ปานกลาง
7. การเก็บ บำรุงและรักษาสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างเป็นสัดส่วน 2.92 0.92 ปานกลาง
8. บุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ครูในการผลิตสื่อ
และอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน 3.17 1.05 ปานกลาง
รวม 3.00 0.73 ปานกลาง
จากตารางที่ 9 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ปัญหาบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ครูในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน มากเป็นอันดับที่ 1
( X = 3.17) รองลงมาคือปัญหาครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนและวิธีการเขียนแผน
การสอนที่ถูกต้อง ( X = 3.06) และ ปัญหางบประมาณสำหรับจัดทำ จัดหา สื่อการเรียนการสอน ( X =
3.04) ตามลำดับ
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยภาพรวมและ รายข้อ
65
ข้อที่ ปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
1. ครูไม่เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบต่างๆ 2.99 1.03 ปานกลาง
2. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกระบวน
การเรียนการสอนแบบต่างๆ 3.00 0.95 ปานกลาง
3. การใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ 3.04 0.94 ปานกลาง
4. การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 3.04 1.02 ปานกลาง
5. การพัฒนาการเรียนอย่างต่อเนื่อง 2.98 0.90 ปานกลาง
6. แนวปฏิบัติในการจัดสอนซ่อมเสริม 2.91 0.97 ปานกลาง
7. การนำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน 2.96 1.03 ปานกลาง
8. การนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
การสอนซ่อมเสริม 2.93 0.95 ปานกลาง
9. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 2.88 0.98 ปานกลาง
10. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน
2.97 0.95 ปานกลาง
11. การจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 2.97 0.98 ปานกลาง
12. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักเรียน
ให้เหมาะสม 2.94 0.92 ปานกลาง
13. การจัดโครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ 3.00 0.98 ปานกลาง
14. การประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครู
ด้านวิชาการ
3.09 0.95 ปานกลาง
15. การนำผลประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ครูอย่างต่อเนื่อง 3.02 0.99 ปานกลาง
16. การจัดบรรยากาศทางวิชาการไม่เอื้อประโยชน์ต่อกระบวนการ
เรียนการสอน
3.04 0.95 ปานกลาง
17. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ 2.87 0.90 ปานกลาง
ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อที่ ปัญหาด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
18. การประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 3.00 0.95 ปานกลาง
19. การนำผลการประเมินการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.89 1.00 ปานกลาง
20. การส่งเสริมให้ครู-อาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.05 1.02 ปานกลาง
66
21. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และวิจัยในชั้นเรียน 3.08 1.02 ปานกลาง
รวม 2.98 0.72 ปานกลาง
พบว่า ปัญ หากาจากตารางที่ 10 รบริหารงานวิชาการ ด้านการ พัฒ นาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือ โครงการพัฒนา
ครูด้านวิชาการ มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 3.09) รองลงมาคือปัญหาการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และวิจัยใน
ชั้นเรียน ( X = 3.08) และปัญหาการส่งเสริมให้ครู-อาจารย์มีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ( X = 3.05) ตามลำดับ
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โ ร งเรี ย น มั ธ ย ม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนและงานทะเบียนนักเรียน โดยภาพรวมและรายข้อ
ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
งานทะเบียนนักเรียน
ข้อที่ X S.D. ระดับปัญหา
1. การรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 2.97 1.01 ปานกลาง
2. การกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 2.87 1.00 ปานกลาง
3. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงานตามระเบียบว่า
67
ด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 2.78 0.96 ปานกลาง
4. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 2.93 0.92 ปานกลาง
5. การสร้างเครื่องมือในการวัดผลเป็นไปตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา 2.92 0.93 ปานกลาง
6. การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 2.84 0.92 ปานกลาง
7. การจัดให้มีคลังข้อสอบครบทุกรายวิชา 3.08 1.01 ปานกลาง
8. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบและสะดวกต่อการใช้
2.90 0.98 ปานกลาง
9. การปรับปรุงเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้
2.90 0.99 ปานกลาง
10. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
2.95 1.00 ปานกลาง
11. การรายงานผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
2.79 0.97 ปานกลาง
ตารางที่ 11 (ต่อ)
ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
งานทะเบียนนักเรียน
ข้อที่ X S.D. ระดับปัญหา
12. การจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนอย่างเรียบร้อยปลอดภัย 2.88 1.01 ปานกลาง
13. ทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
ขาดความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 2.77 0.96 ปานกลาง
รวม 2.89 0.77 ปานกลาง
จากตารางที่ 11 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
งานทะเบียนนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.89) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการจัดให้มีคลังข้อสอบครบทุกรายวิชา มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 3.08) รอง
ลงมาคือปัญหาการรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ( X = 2.97)
และปัญหาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ( X = 2.95) ตาม
ลำดับ
68
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมและ รายข้อ
ข้อที่ ปัญหาด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ X S.D. ระดับปัญหา
1. การดำเนินการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ 2.89 0.91 ปานกลาง
2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 2.89 0.91 ปานกลาง
3. หลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 2.83 0.93 ปานกลาง
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ 2.85 0.85 ปานกลาง
5. การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำเนินงานวิชาการ
2.95 0.92 ปานกลาง
รวม 2.89 0.79 ปานกลาง
จ าก ต าร าง ที่ 12 พ บ ว่ า ปั ญ ห าก าร บ ริ ห าร ง าน วิ ช าก าร ด้ าน ก าร ป ร ะ เมิ น ผ ล
การจัดการงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.89) และเมื่อพิจารณ าเป็น
ร าย ข้ อ พ บ ว่ า ทุ ก ข้ อ อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ป าน ก ล าง โ ด ย มี ปั ญ ห าก าร นํ าผ ล ก าร วิ เค ร าะ ห์ ไ ป ใ ช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ มากเป็นอันดับที่ 1 ( X = 2.95) รองลงมาคือปัญหาการ
ดำเนินการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และปัญหาการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล ( X = 2.89) ตามลำดับ
ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ผู้บ ริห ารโรงเรียน ผู้ช่ วยผู้บ ริห ารโรงเรียน ฝ่ายวิช าก าร แล ะค รู-อ าจารย์ผู้ ส อ น
ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสห
วิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดในตารางที่ 13-18
ตารางที่ 13 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก ้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สั งกั ด ก รม ส ามั ญ ศึ ก ษ า ใน ส ห วิท ยาเข ต ก รุง ธ น บุ รี 3 ด้ าน ก ารวางแ ผ น งาน วิช าก าร
กรุงเทพมหานคร
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสห
วิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การจัดทำฐานข้อมูลโดยตรง
1.
14
69
2. ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการป้อนข้อมูล
ลงบนฐานข้อมูล
11
3 ควรจัดให้มีการเผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว
สารร่วมกัน โดยจัดทำ เว็บไซต์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
กรุงธนบุรี 3
9
4 ควรจัดทำแผนงานวิชาการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
ใช้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างจริงจัง
7
จากตารางที่ 13 พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ
1. ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และจัดให้
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำฐานข้อมูลโดยตรง
2. ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
ป้อนข้อมูลลงบนฐานข้อมูล
3. ค วรจัด ให้ มี การเผยแพ ร่เอ กส ารแล ะป ระช าสั ม พั น ธ์ข้ อมู ลข่ าวส ารร่วม กั น
โดยจัดทำ เว็บไซต์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3
4. ควรจัดทำ แผน งานวิชาการที่เป็น ลายลักษณ์ อักษ รและสามารถใช้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างจริงจัง
ตารางที่ 14 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก ้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกั ดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขต กรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร ด้านการริหาร
งานวิชาการ
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
1. ควรจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการดำเนินงานวิชาการ
11
2. ควรจัดกลุ่มการเรียนตามความถนัด และตามความสามารถของ
ผู้เรียน
9
3. ควรมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบทางด้านการจัดตา
รางเรียน ตารางสอน รวมทั้งการใช้ห้องเรียน ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียน
ให้มากที่สุด
7
70
4. โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีการนำเอารายวิชาที่
ขาดแคลนบุคลากรในการสอน จัดทำเป็นแบบเรียนสำเร็จรูป
และนำเสนอไว้ในเว็บไซต์ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อสะดวกต่อการนำไป
ใช้ในการบริหารงานวิชาการ
6
จากตารางที่ 14 พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ
1. ควรจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดำเนินงานวิชา
การ
2. ควรจัดกลุ่มการเรียนตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียน
3. ควรมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบทางด้านการจัดตารางเรียน ตารางสอน รวมทั้ง
การใช้ห้องเรียน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียนให้มากที่สุด
4. โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีการนำเอารายวิชาที่ขาดแคลนบุคลากรในการ
สอน จัดทำเป็นแบบเรียนสำเร็จรูปและนำเสนอไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนใน สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อ
สะดวกต่อการนำไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ
ตารางที่ 15 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
1. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี
ความรู้และความเข้าใจในการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอน
17
71
2.
3.
ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียน
รู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียนที่อยู่ใน
สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้า
ใจในเรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้
ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัด
ทำสื่อ มีการประกวดการจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน โดยจัดให้มีเวทีในการนำเสนอ
ผลงาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัดทำสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนได้เผยแพร่และแสดงผลงานของตนด้วย
14
7
4. โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรส่งเสริมและ
แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้ความรู้ในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกัน
5
จากตารางที่ 15 พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้และความเข้าใจในการผลิต
สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายในโรง
เรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้
3. ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำสื่อ มีการประกวดการจัดทำ
สื่ อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย จั ด ใ ห้ มี เว ที ใ น ก า ร นํ า เส น อ ผ ล ง า น ซึ่ ง เป็ น
การเปิดโอกาสให้ผู้จัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้เผยแพร่และแสดงผลงานของตนด้วย
4. โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรส่งเสริมและแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้ความ
รู้ในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกัน
ตารางที่ 16 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
1. ควรจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน หรือโครง
การพัฒนาครูด้านวิชาการ
9
72
2.
3.
ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้น
เรียน
ควรจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่สอดคล้องกับหลัก
สูตร มีการประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการนำนักเรียนเข้าไปศึกษา
6
4
4. ควรจัดทำแผนงานเพื่อให้มีการนิเทศการสอนโดย
ตนเอง หรือโดยเพื่อนครู และผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
2
จากตารางที่ 16 พบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ
1. ควรจัดให้ มีการป ระเมิน ผลการดำ เนิ น งาน ตามแผน ห รือโครงการพั ฒ น าครู
ด้านวิชาการ
2. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
3. ค ว ร จั ด ทํ าท ะ เบี ย น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ภ าย น อ ก ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
มีการประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนักเรียนเข้าไปศึกษา
4. ควรจัดทำแผนงานเพื่อให้มีการนิเทศการสอนโดยตนเอง หรือโดยเพื่อนครูและผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 17 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
1. ควรจัดทำคลังข้อสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขต
กรุงธนบุรี 3 ทุกรายวิชาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำเอาข้อ
สอบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7
73
2.
3.
โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีการจัดตั้งหน่วย
งานกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมระเบียบและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนขึ้นมา โดย
ให้มีการกำหนดระเบียบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่
สามารถใช้ร่วมกัน
ฝ่ายบริหารควรให้การสนับสนุน ติดตาม และอำนวยความ
สะดวกให้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลให้มากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมใหม่และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับกับ
โปรแกรมที่นำมาใช้
6
4
4. ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการสรุปงานเป็นรายภาคเรียน หรือราย
ปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
หลักฐาน เพื่อความถูกต้องของทะเบียนนักเรียน และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
2
จากตารางที่ 17 พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียน
1. ควรจัดทำคลังข้อสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ทุกๆรายวิชาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถนำเอาข้อสอบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำ หน้าที่
ในการเก็บรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนขึ้นมา โดยให้มีการกำหนด
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่สามารถใช้ร่วมกัน
3. ฝ่ายบริหารควรให้การสนับสนุน ติดตาม และอำนวยความสะดวกให้มีการนำเอาเทคโนโลยี
ต่ า ง ๆ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ใ ห้ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น โ ป ร แ ก ร ม ใ ห ม่ แ ล ะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถรองรับกับโปรแกรมที่นำมาใช้
4. ฝ่ายบริหารควรจัดให้มีการสรุปงานเป็นรายภาคเรียน หรือรายปี โดยมีการแต่งตั้งคณะ
ก ร ร ม ก าร ต ร ว จ ห ลั ก ฐ าน เพื่ อ ค ว าม ถู ก ต้ อ งข อ งท ะ เบี ย น นั ก เรี ย น แ ล ะ มี ก าร ป รั บ ป รุ ง
ข้อมูลทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
74
ตารางที่ 18 แสดงค่าความถี่แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
ข้อที่ แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ความถี่
1. ควรนำเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางวิชาการทุกๆ ครั้ง
8
2. ควรมีการนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล มีการจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
5
3. ควรจัดให้มีหน่วยกลางเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การประเมินผลการดำเนินงานขึ้นภายใน
โรงเรียน ซึ่งอาจจัดตั้งในรูปแบบของหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
4
4. ควรจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกภาคเรียน เพื่อนำ
ผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
วิชาการเพื่อให้งานวิชาการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2
จากตารางที่ 18 พบว่า ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
75
1. ควรนำเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนิน
งานทางวิชาการทุกๆ ครั้ง
2. ควรมีการนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
มีการจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
3. ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนิน
งานขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งอาจจัดตั้งในรูปแบบของหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายใน
4. ควรจัดให้มีการประเมินผลการดำ เนินงานทุกภาคเรียน เพื่อนำ ผลการประเมิน
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการเพื่อให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร”
ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไว้ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
1.2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
2. วิธีดำเนินการวิจัย
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เป็นผู้บริหารโรงเรียนจำนวน
5 คน ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการจำนวน 5 คน และครู-อาจารย์ผู้สอนจำนวน 196 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาจาก
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 2 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม
(2) ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับที่
สร้างขึ้นมาให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ทำการตรวจสอบ ความถูกต้อง และความครอบคลุมของ
เนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อคำถามที่มีความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ แล้วจึงนำแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปทำการทดลองใช้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนแจงร้อนวิทยา จำนวน 30 คน เพื่อหา
77
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach)ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.97
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ
ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ซึ่งได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปตารางประกอบคำบรรยาย
3. สรุปผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยเรียง
ลำดับของระดับปัญหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน
งานวิชาการ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านการบริหารงานวิชาการ (4) ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมทางด้านวิชาการ (5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน
และ (6) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ ตามลำดับ
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านเป็นรายข้อ พบว่า
1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็นระบบและสะดวกในการนำไปใช้ มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ตามลำดับ
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 รอง
ลงมาคือ การจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
เพื่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ และ การจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
ตามลำดับ
78
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ครูในการ
ผลิตสื่อและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1
รองลงมาคือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอนและวิธีการเขียน
แผนการสอนที่ถูกต้อง และ งบประมาณสำหรับจัดทำ จัดหา สื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการประเมินผล
การดำเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่
1 รองลงมาคือ การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และวิจัยในชั้นเรียน และ การส่งเสริมให้ครู-อาจารย์
มีความรู้ในการวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามลำดับ
5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน มีปัญหาใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัด
ให้มีคลังข้อสอบครบทุกรายวิชา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ การรวบรวม
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน และ การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ตามลำดับ
6) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา
คือ การดำเนินการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ
3.2 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร พบว่า
1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (1) ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำฐาน
ข้อมูลโดยตรง (2) ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการป้อนข้อมูลลงบนฐานข้อมูล
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ (1) ควรจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดำเนินงานวิชาการ (2) ควรจัดกลุ่มการเรียนตามความถนัด และ
ตามความสามารถของผู้เรียน
79
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน (1) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้และความเข้าใจในการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
(2) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียนที่
อยู่ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผน
การเรียนรู้
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ (1) ควรจัดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน หรือโครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ (2) ควรจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อส่ง
เสริมให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียน
(1) ควรจัดทำคลังข้อสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ทุกรายวิชา เพื่อช่วยให้ครูผู้สอน
สามารถนำเอาข้อสอบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3
ควรมีจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด
ผลและประเมินผลการเรียนขึ้นมา โดยให้มีการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนที่สามารถใช้ร่วมกัน
6) ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ (1) ควรนำเอาผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางวิชาการทุกๆ ครั้ง
(2) ควรนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
มีการจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
4. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบประเด็นที่สำคัญและสามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้
4.1 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี
ระดับปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการวางแผนงานวิชาการ เป็นปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลางที่ค่อนข้างมาก ซึ่งผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของรุจิรา
ผดุงแผ้ว (2541 : บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
โดยด้านการวางแผนงานวิชาการ เป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย นอกจากนี้
ผลการวิจัยที่ผู้วิจัยพบในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจริญ ชาเรืองเดช (2542 : บทคัดย่อ)
ซึ่งพบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
80
จังหวัดนครพนม มีปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยเพียง 1 ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุมาลี สังขะไชย (2542 : บทคัดย่อ) พบว่า การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4 การปฏิบัติงานวิชาการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า การปฏิบัติงานวิชาการด้าน
การวางแผนงานวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ถาวร กันเมล์ (2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
วางแผนงานวิชาการเป็นปัญหามากกว่าทุกด้าน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจ
เกิดเนื่องมาจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษากำลังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปการศึกษา จึงส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านการวางแผนงานวิชาการอยู่ในระดับที่มากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เนื่องจากครูที่ต้อง
ปฏิบัติงานในส่วนของการวางแผนงานวิชาการยังขาดความร ู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน
วิชาการส่วนหนึ่ง ประกอบกับภาระกิจหลักของครู คือ งานสอน จึงทำให้ครูมีปัญหาทางด้าน
การวางแผนงานวิชาการอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง
ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนเรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบและสะดวกในการนำไปใช้ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผล
เนื่องมาจาก ขาดการตรวจสอบและติดตาม อีกทั้งยังขาดความร่วมมือกันของโรงเรียนที่อยู่ในสห
วิทยาเขต เดียวกัน โดยเฉพาะการนำเอาระบบฐานข้อมูลหรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
ร่วมกัน
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนเรื่อง บุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงาน
วิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวีศักดิ์
หงส์อารยะชน (2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหางานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร สิ่งที่เป็น
ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ เรื่อง การขาดบุคลากรที่มีถนัดในด้านวิชาชีพ ขาดแคลนงบประมาณ
อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ได้
นำเอาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต กรมสามัญศึกษา (มปป. : 1) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในสหวิทยาเขต มาใช้จะทำให้ปัญหาข้างต้นสามารถลดลงไปได้
81
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนเรื่อง บุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ครูในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน
การสอน มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทวีศักดิ์
หงส์อารยะชน (2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหางานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร สิ่งที่เป็น
ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ เรื่องของบุคลากร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การผลิตสื่อและอุปกรณ์เพื่อ
ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
เป็นอย่างมาก
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่อง การประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ
พัฒนาครูด้านวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ศรีวรรณ ปินใจ (2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ในทรรศนะของผู้ปฏิบัติงานวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านบุคลากร
ขาดงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมทางวิชาการ เป็นผลให้บุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนา
ครูด้านวิชาการ
5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน มีปัญหาใน
ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเรื่อง การจัดให้มีคลังข้อสอบครบทุกรายวิชา
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของดำรงค์ ภุมมา (2542 :
บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษางานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยสิ่งที่เป็นปัญหา
มากที่สุดคือ ครูมีชั่วโมงสอนมาก ทำให้ไม่มีเวลาออกข้อสอบ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการจัด
ทำคลังข้อสอบของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 มีความจำเป็นและเป็นปัญหาที่ควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
6) ด้านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ มีปัญหาในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนเรื่อง การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
วิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดำรงค์ ภุมมา
(2542 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษางานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และพบว่า
นอกจากปัญหาด้านการออกข้อสอบของครูแล้ว ยังพบประเด็นที่เป็นปัญหาคือ การวิเคราะห์
82
ผลการประเมินผลงานด้านวิชาการไม่ชัดเจนและไม่นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง และพัฒนางาน
วิชาการ
4.2 แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้
1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ (1) ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทำฐานข้อมูล
โดยตรง (2) ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดความสะดวก
ในการป้อนข้อมูลลงบนฐานข้อมูล และ (3) ควรจัดให้มีการเผยแพร่เอกสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน โดยจัดทำ เว็บไซต์ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ (1) ควรจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการดำเนินงานวิชาการ (2) ควรจัดกลุ่มการเรียนตามความถนัด และ
ตามความสามารถของผู้เรียน และ (3) ควรมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการรับผิดชอบทางด้านการจัด
ตารางเรียน ตารางสอน รวมทั้งการใช้ห้องเรียนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียน
ให้มากที่สุด
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน (1) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
ครูผู้สอนได้มีความรู้และความเข้าใจในการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
(2) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียนที่
อยู่ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ และ (3) ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำสื่อ มีการประกวด
การจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยจัดให้มีเวทีในการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้จัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้เผยแพร่และแสดงผลงานของตนด้วย
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ (1) ควรจัดให้มีการประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน หรือโครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ (2) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่ง
เสริมให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน และ (3) ควรจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและมีการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนักเรียนเข้าไป
ศึกษา
5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียน
(1) ควรจัดทำคลังข้อสอบในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ทุกรายวิชาเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำ
เอาข้อสอบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีการจัด
ตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนขึ้นมา โดยให้มีการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
83
ประเมินผลการเรียนที่สามารถใช้ร่วมกัน และ (3) ฝ่ายบริหารควรให้การสนับสนุน ติดตาม และ
อำนวยความสะดวกให้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการวัดผลและประเมินผลให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรมใหม่และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ
รองรับกับโปรแกรมที่นำมาใช้
6) ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ (1) ควรนำเอาผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางวิชาการทุกๆ ครั้ง
(2) ควรมีการนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
มีการจัดทำสถิติต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และ (3) ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อทำ
หน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งอาจจัดตั้งในรูป
แบบของหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอสำหรับโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3
1) ด้านการวางแผนงานวิชาการ
(1) ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต
กรุงธนบุร ี 3 และจดั ใหม้ เี จา้ หนา้ ทรี่ บั ผดิ ชอบดา้ นการจดั ทาํ ฐานขอ้ มลู โดยตรง
(2) ควรกำหนดแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการป้อนข้อมูลลงบนฐานข้อมูล
2) ด้านการบริหารงานวิชาการ
(1) ควรจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
ดำเนินงานวิชาการ
(2) ควรจัดกลุ่มการเรียนตามความถนัด และตามความสามารถของผู้เรียน
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน
(1) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
(2) ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องภายในโรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดทำแผนการเรียนรู้
84
4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการ
(1) ควรจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน หรือโครงการพัฒนาครู
ด้านวิชาการ
(2) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน
5) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและงานทะเบียนนักเรียน
(1) ควรจัดทำคลังข้อสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ทุกรายวิชา เพื่อ
ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนำเอาข้อสอบเก่ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) โรงเรียนในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 ควรมีจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่
ในการเก็บรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนขึ้นมา โดยให้
มีการกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่สามารถใช้ร่วมกัน
6) ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
(1) ควรนำเอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานทางวิชาการทุกๆ ครั้ง
(2) ควรมีการนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล มีการจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2. ข้อเสนอสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น การวางแผนงานเป็นการกำหนดนโยบายและ
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
การดำเนินงานทางด้านวิชาการให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไปในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กรมวิชาการ. (2533). หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533). กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์การศาสนา.
________. (2543). คู่มือครู แนวการจัดทำแผนการสอนพัฒนาศักยภาพ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
________. (2543). รายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2543. กรุงเทพฯ : สำนักงานทดสอบทางการศึกษา
กรมสามัญศึกษา. (2535). เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง:
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษากรม
สามัญศึกษา.
________. (2540). เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539. กรุงเทพฯ :
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
________. (2541). แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2543). เอกสารวิชาการประการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประธานการบริหาร
กลุ่มโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง ประธานกรรมการการบริหาร
สหวิทยาเขต กรุงเทพมหานคร. ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน
จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ : กองการมัธยมศึกษา.
________. (2544). แนวทางการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรม
สามัญศึกษา.
________. (มปป.). เอกสารชุดแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
กิติมา ปรีดีดิลก. (2532). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.
กมล ภู่ประเสริฐ. (2544). การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท ทิปส์พับบลิเคชั่น
จำกัด.
คณะกรรมการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ. (2543). รายงานการปฏิรูป
ระบบบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.
86
คมสันต์ ถานกางสุ่น. (2545). การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนวัดผล
และประเมินผล โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี. ปริญญา
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (เมษายน 2544). การวัดผลและประเมินผล : ความหมายและประเภท.
วารสารรายสะดวก. (http://www.watpon.com/Elearning/mea1.htm)
เจริญ ชาเรืองเดช. (2542). ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดนครพนม. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัยพจน์ รักงาม.(2543). “การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย”. วารสารข้าราชการครู.
ปีที่ 20 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2540). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ดำรงค์ ภุมมา. (2540). การศึกษางานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ ปริญญา
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ถาวร กันเมล์. (2542). ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทวีศักดิ์ หงส์อารยะชน. (2542). การศึกษาสภาพและปัญหางานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ประคอง กรรณสูตร. (2530). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ :
บริษัทศูนย์หนังสือ ดร.ศรีสง่า จำกัด.
ประเสริฐ เชษฐพันธ์. (2542). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน. (2545). การบรหิ ารงานวชิ าการ. กรุงเทพฯ : ศนู ยส์ อื่ เสรมิ กรงุ เทพ.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร.
87
รุจิรา อุดรแผ้ว. (2541). ปัญหาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก.
วินิจ เกตุขำ. (มปป). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา AAA152512 การบริหารงานวิชาการ.
สาขาการบรหิ ารการศกึ ษา ภาควิชาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์
ศรีวรรณ ปินใจ. (2542). ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ใน
ทรรศนะของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สนั่น เมตุลา. (2542). ปัญหาการใช้หลักสูตรด้วยตนเองของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดนครพนม. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาการศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สมนึก ภัททิยธนี. (2541). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ : ประสานการพิมพ์.
สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 (2541). แผนแม่บทการจัดตั้ง สหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3. กรุงเทพฯ :
ฝ่ายแผนงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน.
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (กรกฎาคม 2546). แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). (http://www.nesab.go.th).
สุมาลี สังขะไชย. (2542). ศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษาเขตการศึกษา 4. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อนศุ กั ด์ ิ สมิตสันต. (2540). การบรหิ ารวชิ าการ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน.
อาคม จันทสุนทร. (2543). “ทำไมต้องวิจัยและพัฒนา”. วารสารนิเทศการศึกษา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน-มิถุนายน.
อำภา บุญช่วย. (2537). การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
โอ เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์.
88
ภาษาอังกฤษ
Armstrong, D. S., (1997). The Effect of Student Team Achievement Divisions Cooperative
Learning Technique on Upper Secondary Social Studies Student’s Academic
Achievement and Attitude Towards Social Studies Class (Block Scheduling, Twelfthgrade,
High School Students), Dissertation Abstracts International. 59(2) : 121 ; July.
Gerlach, V.S. and Ely. D.P., (1980). Teaching and Media : A Systematic Approach. (2d ed.)
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc
Glickman, C.D., (1981). Developmental Supervision : Alternative Practice For Helping
Teachers Improve Instruction. (Washington D.C. : Association for Supervision and
Curriculum Development).
Goldhammer R., and Others 2 nd.ed. (1980). Clinical Supervision. (New York : Holt Rinehart
and Winston.
Kimbrough, R. B. and Nunnery, M.Y., (1976). Educational Administration.
New York : Macmillan.
Maniraguha, S. S., (1998). Selected Factor Influencing Academic Success of First-Year Students
in Rwanda, Dissertation Abstracts International. 58(11) : 2189 ; May.
Mattox, D. D., (1987). A Study of In-Service Needs of Illinois Public School Elementary
Principals, Dissertation Abstracts International. 12(1) : 6061-A ; June.
McCarthy, W. M., (1971). The Role of the Secondary School Principal in New Jersey,
Dissertation Abstracts International. 32(2) : 705-A ; August.
Minudin, O.B., (1987). The Role of the Secondary School Principal in Satan, Malaysia,
Dissertation Abstracts International. 47(7) : 2403-A ; January.
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือมีดังนี้
ดร. สาธิต สันนะกิจ ผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางขุนเทียน
ดร.วิโรจน  วัฒนานิมิตกูล ประธานกรรมการบรหิ ารหลักสตู รครศุ าสตรมหาบณั ฑติ
(หลักสูตรและการสอน)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายประสาร อุตมางคบวร อดีตผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนทวีธาภิเศก
นายทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมัธยม
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายเกษม แย้มศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม
101
ภาคผนวก ค
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
**********************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง
( ) ผู้บริหารโรงเรียน
( ) ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
( ) ครู-อาจารย์ผู้สอน
2. ปัจจุบันท่านสังกัดโรงเรียน
( ) โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
( ) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
( ) โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
( ) โรงเรียนทวีธาภิเศก 2
( ) โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ตอนที่ 2 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 กรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง และข้อใดที่ท่านคิดว่ามีปัญหามาก และมากที่สุด โปรดเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
1.
ด้านการวางแผนงานวิชาการ
บุคลากรผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลระเบียบ
และแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการอย่างเป็นระบบและสะดวกในการนำมาใช้
3. การจัดทำเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียน
4. การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
5. การจัดทำแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร
6. การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
7. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ
8. การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิชาการ
92
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
9.
ด้านการบริหารงานวิชาการ
การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของสายงานวิชาการ
10. การจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
11. การจัดกลุ่มการเรียนสอดคล้องกับความพร้อมด้าน
อาคารสถานที่บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
12. การจัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนตามความ
ต้องการ ความถนัดและความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อ
หรือการประกอบอาชีพ
13. การจัดตารางเรียน ตารางสอนรายบุคคลและตาราง
การใช้ห้องเรียน
14. การติดตามการใช้ตารางเรียนและตารางสอน
15. การจัดครูเข้าสอน ตรงตามความรู้ความสามารถและ
ความถนัดในวิชาที่สอน
16. การจัดครูเข้าสอนแทนในกรณีที่ครูขาดสอน
93
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
17. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
วิชาการ
18. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการดำเนินงานทางวิชาการ
19. การจัดทำข้อมูลสถิติและการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน
20.
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอน
และวิธีการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้อง
21. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูปรับปรุงและพัฒนา
แผนการสอน
22. การจัดทำแผนการสอนครบทุกรายวิชา
23. การจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
24. การนำสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไปใช้
25. งบประมาณสำหรับจัดทำ จัดหา สื่อการเรียนการสอน
94
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
26. การเก็บ บำรุงและรักษาสื่อ และอุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างเป็นสัดส่วน
27. บุคลากรที่จะให้ความรู้แก่ครูในการผลิตสื่อและอุปกรณ์
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
28.
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
ครูไม่เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบ
ต่าง ๆ
29. การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแบบต่าง ๆ
30. การใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ
31. การใช้แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
32. การพัฒนาการเรียนอย่างต่อเนื่อง
33. แนวปฏิบัติในการจัดสอนซ่อมเสริม
34. การนำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน
95
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
35. การนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
การจัดสอนซ่อมเสริม
36. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
37. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
38. การจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
39. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักเรียน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
40. การจัดโครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ
41. การประเมินผลการดำเนินการตามแผนหรือโครงการ
พัฒนาครูด้านวิชาการ
42. การนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง
43. การจัดบรรยากาศทางวิชาการไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
กระบวนการเรียนการสอน
96
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
44. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
ทางวิชาการ
45. การประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
46. การนำผลการประเมินการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
47. การส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ มีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
48. การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และวิจัยในชั้นเรียน
49.
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและ
งานทะเบียนนักเรียน
การรวบรวมระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
50. การกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์
อักษร
97
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
51. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงานตาม
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
52. การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
53. การสร้างเครื่องมือ ในการวัดผลเป็นไปตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของรายวิชา
54. การวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล
55. การจัดให้มีคลังข้อสอบครบทุกรายวิชา
56. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบและสะดวกต่อการใช้
57. การปรับปรุงเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล
และประเมินผลการเรียนให้เหมาะสมและสะดวกต่อ
การใช้
58. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การวัดผลและประเมินผล
98
ระดับปัญหา
ข้อ ปัญหาการบริหารงานวิชาการ มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
แนวทางการแก้ปัญหา
59. การรายงานผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
60. การจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียนอย่างเรียบร้อยปลอดภัย
61. ทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
ขาดความครบถ้วนถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
62.
ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
การดำเนินการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ
63. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
64. หลักฐานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ
65. การวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ
66. การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานวิชาการ
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลเป็นวิทยาทานในการวิจัยเพื่อการศึกษา
99
ภาคผนวก ง
ประวัติผู้วิจัย
106
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวจิรพร เตียวิรัตน์
วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2499
สถานที่เกิด 183 ถนนจนั ทนาราม ตำบลวัดสิงห  อาํ เภอวดั สงิ ห  จังหวัดชัยนาท
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 88/565 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ตำแหน่งหน้าที่การงาน อาจารย์ 2 ระดับ 7 สอนวิชาคณิตศาสตร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 88/2527 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2516 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. 2518 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกคณิตศาสตร์
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2524 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2546 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ (ตอนที่ 1)
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ (ตอนที่ 2)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น