วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบหายใจภายนอก
บทเรียนสำเร็จรูป
ชุดที่ 2
เรื่อง ระบบหายใจภายนอก
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางนฤมล อบมาลีโรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1


คำนำ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของแต่ละคน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย เนื้อหา ระบบหายใจภายนอก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจภายนอก ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตามนโยบาย ตามเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์สำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป


นฤมล อบมาลี
สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ .......................................................................................................................... ข

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบหายใจ ....................................................................... 1
คำนำ .......................................................................................................................... 2
คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ............................................................................ 4
จุดประสงค์ ................................................................................................................. 5
แบบทดสอบก่อนเรียน .............................................................................................. 6
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... 7
กรอบที่ 1 .................................................................................................................. 8
เฉลยกรอบที่ 1 ........................................................................................................ 11
กรอบที่ 2 ................................................................................................................ 12
เฉลยกรอบที่ 2 ........................................................................................................ 14
กรอบที่ 3 ................................................................................................................ 16
เฉลยกรอบที่ 3 ........................................................................................................ 18
กรอบที่ 4 ................................................................................................................ 20
เฉลยกรอบที่ 4 ........................................................................................................ 23
กรอบที่ 5 ................................................................................................................ 25
เฉลยกรอบที่ 5 ........................................................................................................ 27
กรอบที่ 6 ................................................................................................................ 29
เฉลยกรอบที่ 6 ........................................................................................................ 31
แบบทดสอบหลังเรียน ............................................................................................. 33
ใบกิจกรรม .............................................................................................................. 34
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ..................................................................................... 35
ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 ............................................................... 36
สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า


บรรณานุกรม ........................................................................................................... 37บัญชีตาราง

ตาราง หน้า

1 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบหายใจ ................................... 36
บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ หน้า

1 อวัยวะระบบหายใจ ....................................................................................... 7
2 ระบบหายใจ .................................................................................................. 9
3 ระบบหายใจ ................................................................................................. 12
4 หัวใจและหลอดเลือด ................................................................................... 14
5 อวัยวะในระบบหายใจ ................................................................................. 16
6 อวัยวะระบบหายใจ ..................................................................................... 18
7 ระบบหายใจ ................................................................................................ 21
8 ระบบหายใจ ................................................................................................ 23
9 อวัยวะระบบหายใจ ..................................................................................... 25
10 อวัยวะระบบหายใจ ................................................................................... 27
11 อวัยวะระบบหายใจ ................................................................................... 29
12 อวัยวะระบบหายใจ ................................................................................... 31
13 อวัยวะระบบหายใจ ................................................................................... 35


บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ระบบหายใจภายนอก
โดย
นางนฤมล อบมาลี
โรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สังกัดสำนังกานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
คำนำ


ในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อ
การดำรงชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป มาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างละเอียดจากบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งได้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบประสาท ไปทีละขั้นตอน พร้อมกับตอบคำถามเป็นตอน ๆ ไปจนจบเนื้อหา
จากการทดลองใช้ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจ เข้าใจ และสนุกกับบทเรียนสามารถ
ตอบคำถามได้ดีเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

หวังว่าบทเรียนสำเร็จรูปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนหรือผู้สนใจ
เป็นอย่างดี


นฤมล อบมาลีนักเรียนจะต้องศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
2. จุดประสงค์ทั่วไป
3. จุดประสงค์การเรียนรู้


คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป


1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ในการศึกษาบทเรียนนี้
นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้าก่อนตอบคำถาม
2. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามทีละกรอบตามลำดับ ไม่ควรทำข้ามกรอบแล้วตอบคำถาม
โดยเติมคำตอบในช่องว่างในใบกิจกรรมที่เตรียมไว้ในตอนท้ายบทเรียน
3. เมื่อทำบทเรียนเสร็จแต่ละกรอบ ให้ตรวจกับเฉลยซึ่งอยู่หน้าถัดไปเพื่อตรวจดูว่าทำถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าถูกให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย X
4. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนอ่านและทำบทเรียนในกรอบต่อไป
5. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อความเข้าใจ แล้วตอบคำถามใหม่ หากยังไม่ถูกต้องก็ให้กลับไปทบทวนใหม่จนกว่า
จะได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ให้ถามคุณครูเพื่อขอคำแนะนำ
6. ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน ไม่ต้องรีบร้อนหรือกังวลว่าจะช้าหรือเร็วกว่าคนอื่น ๆ
และต้องระลึกเสมอว่าจะต้องตั้งใจและพยายามเรียนด้วยตนเองให้มากที่สุด
7. เมื่อจบบทเรียนให้รวมคะแนนกรอบละ 1 คะแนน ในบางข้อจะมีหลายคำตอบ
ถ้ามีคำตอบใดผิดพลาดจะไม่ได้คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดลงในช่องคะแนนที่ให้ไว้
จุดประสงค์


จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบหายใจภายนอกจุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกอวัยวะทีเกี่ยวข้องกับระบบหายใจภายนอกได้ถูกต้อง
2. นักเรียนดูแล รักษา และป้องกันระบบหายใจภายนอกของตนได้อย่างถูกวิธี
3. นักเรียนบอกหน้าที่ของระบบหายใจภายนอกได้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบหายใจภายนอก


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. อวัยวะในข้อใดที่ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
ก. หลอดลม ข. จมูก
ค. ถุงลมปอด ง.หลอดลม
2. ลูกกระเดือกเป็นอวัยวะประกอบ
ของข้อใด
ก. หลอดลม ข. หลอดคอ
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดลม
3. ก๊าซที่หายใจเข้าคือก๊าซข้อใด
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. มีเทน
ค. ไนโตรเจน ง. ออกซิเจน
4. ก๊าซที่หายใจออกคือก๊าซข้อใด
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. มีเทน
ค. ไนโตรเจน ง. ออกซิเจน
5. การปฏิบัติในข้อใดที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
ก. ดื่มน้ำอัดลม ข. สูบบุหรี่
ค. ดื่มสุรา ง. กินอาหารรสจัด
6. วางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวย
ก. ปอด ข. หลอดลม
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดคอ
7. ติดทั้งช่องปากและจมูก
ก. ปอด ข. หลอดลม
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดคอ
8. ทำหน้าที่กรองอากาศ
ก. หลอดลม ข. จมูก
ค. ถุงลมปอด ง.หลอดลม

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบหายใจภายนอก


เฉลยข้อที่ 1 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 2 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 3 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 4 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 5 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 6 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 7 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 8 ตอบข้อ
ภาพประกอบ 1 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg
น้อง ๆ ตรวจคำตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว
เรามาเริ่มเรียนตามกรอบต่าง ๆ กันเลยนะค่ะ

กรอบการศึกษาที่ 1


ระบบหายใจ หมายถึง การสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีพลังงานสูง
เพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

ภาพประกอบ 2 ระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg


น้อง ๆ ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้นะค่ะ


ระบบหายใจ หมายถึง ?

เฉลยคำตอบกรอบที่ 1


ระบบหายใจ หมายถึง การสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีพลังงานสูง
เพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต


ตอบถูกเก่งมากนะค่ะ
ถ้าตอบผิดกลับไปดูอีกที
เรามาศึกษากรอบที่ 2 กันต่อนะค่ะ
กรอบการศึกษาที่ 2


หน้าที่ของระบบหายใจ คือ
1. แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก
2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย
3. ช่วยให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียง
ภาพประกอบ 3 ระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg
นักเรียนช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะจงบอกหน้าที่องระบบหายใจ

เฉลยคำตอบกรอบที่ 2


หน้าที่ของระบบหายใจ คือ
1. แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก
2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกาย
3. ช่วยให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียง
ภาพประกอบ 4 หัวใจและหลอดเลือด
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg

ตอบถูกมั๊ยค่ะ ถ้าตอบถูกเก่งมากค่ะ
กรอบการศึกษาที่ 3


อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจภายนอก คือ จมูก หลอดคอ หลอดเสียง หลอดลม
ปอด เยื่อหุ้มปอดภาพที่ 5 อวัยวะในระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpgศึกษากรอบที่ 3 แล้วช่วยตอบคำถามก่อนนะค่ะ


จงบอกชื่ออวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจ
เฉลยคำตอบกรอบที่ 3


อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจภายนอก คือ จมูก หลอดคอ หลอดเสียง หลอดลม
ปอด เยื่อหุ้มปอดภาพที่ 6 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg

ถ้านักเรียนตอบถูกเก่งมากค่ะ
เรามาศึกษากรอบที่ 4 ต่อนะค่ะกรอบการศึกษาที่ 4


อวัยวะที่สำคัญและหน้าที่ระบบหายใจภายนอก
1.จมูก (Nose)
จมูกส่วนนอกเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตรงกึ่งกลางของใบหน้า รูปร่างของจมูกมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิด ฐานของรูปสามเหลี่ยมวางปะ ติดกับหน้าผากระหว่างตาสองข้าง สันจมูกหรือดั้งจมูก มีรูปร่างและขนาดต่างๆกัน ยื่นตั้งแต่ฐานออกมาข้างนอกและลงข้างล่างมาสุดที่ปลายจมูก อีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมห้อยติดกับริมฝีปากบนรู จมูกเปิดออกสู่ภายนกทางด้านนี้ รูจมูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่หายใจเข้าไปยังช่องจมูกและกรองฝุ่นละอองด้วย
2. หลอดคอ (Pharynx)
เมื่ออากาศผ่านรูจมูกแล้วก็ผ่านเข้าสู่หลอดคอ ซึ่งเป็นหลอดตั้งตรงยาวประมาณยาวประมาณ 5 " หลอดคอติดต่อทั้งช่องปากและช่องจมูก จึงแบ่งเป็นหลอดคอส่วนจมูก กับ หลอดคอส่วนปาก โดยมีเพดานอ่อนเป็นตัวแยกสองส่วนนี้ออกจากกัน โครงของหลอดคอประกอบด้วยกระดูกอ่อน 9 ชิ้นด้วยกัน ชิ้นที่ใหญ่ทีสุด คือกระดูกธัยรอยด์ ที่เราเรียกว่า "ลูกกระเดือก" ในผู้ชายเห็นได้ชัดกว่าผู้หญิง
3. หลอดเสียง (Larynx)
เป็นหลอดยาวประมาณ 4.5 cm ในผู้ชาย และ 3.5 cm ในผู้หญิง หลอดเสียงเจริญเติยโตขึ้นมาเรื่อยๆ ตามอายุ ในวัยเริ่มเป็นหนุ่มสาว หลอดเสียงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้ชาย เนื่องจากสายเสียง (Vocal cord) ซึ่งอยู่ภายในหลอดเสียงนี้ยาวและหนาขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไป จึงทำให้เสียงแตกพร่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากฮอร์โมนของเพศชาย
4. หลอดลม (Trachea)
เป็นส่วนที่ต่ออกมาจากหลอดเสียง ยาวลงไปในทรวงอก ลักษณะรูปร่างของหลอดลมเป็นหลอดกลมๆ ประกอบด้วยกระดูกอ่อนรูปวงแหวน หรือรูปตัว U ซึ่งมีอยู่ 20 ชิ้น วางอยู่ทางด้านหลังของหลอดลม ช่องว่าง ระหว่างกระดูกอ่อนรูปตัว U ที่วางเรียงต่อกันมีเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อเรียบมายึดติดกัน การที่หลอดลมมีกระดูกอ่อนจึงทำให้เปิดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีโอกาสที่จะแฟบเข้าหากันได้โดยแรงดันจากภายนอก จึงรับประกันได้ว่าอากาศเข้าได้ตลอดเวลา หลอดลม ส่วนที่ตรงกับกระดูกสันหลังช่วงอกแตกแขนงออกเป็นหลอดลมแขนงใหญ่ (Bronchi) ข้างซ้ายและขวา เมื่อเข้าสู่ปอดก็แตกแขนงเป็นหลอดลมเล็กในปอดหรือที่เรียกว่า หลอดลมฝอย (Bronchiole) และไปสุดที่ถุงลม (Aveolus) ซึ่งเป็นการที่อากาศอยู่ ใกล้กับเลือดในปอดมากที่สุด จึงเป็นบริเวณแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน กับคาร์บอนไดออกไซด์
5. ปอด (Lung)
ปอดมีอยู่สองข้าง วางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวย มีปลายหรือยอดชี้ขึ้นไปข้างบนและไปสวมพอดีกับช่องเปิดแคบๆของทรวงอก ซึ่งช่องเปิดแคบๆนี้ประกอบขึ้นด้วยซี่โครงบนของกระดูก
สันอกและกระดูกสันหลัง ฐานของปอดแต่ละข้างจะใหญ่และวางแนบสนิทกับกระบังลม
ระหว่างปอด 2 ข้าง จะพบว่ามีหัวใจอยู่ ปอดข้างขวาจะโตกว่าปอดข้างซ้ายเล็กน้อย และมีอยู่ 3 ก้อน ส่วนข้างซ้ายมี 2 ก้อน
หน้าที่ของปอดคือ การนำก๊าซ CO2 ออกจากเลือด และนำออกซิเจนเข้าสู่เลือด ปอดจึงมีรูปร่างใหญ่ มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ
6. เยื่อหุ้มปอด (Pleura)
เป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อน เปียกชื้น และเป็นมันลื่น หุ้มผิวภายนอกของปอด เยื่อหุ้มนี้ ไม่เพียงคลุมปอดเท่านั้น ยังไปบุผิวหนังด้านในของทรวงอกอีก หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เยื่อหุ้มปอดซึ่งมี 2 ชั้น ระหว่าง 2 ชั้นนี้มี ของเหลวอยู่นิดหน่อย เพื่อลดแรงเสียดสี ระหว่างเยื่อหุ้มมีโพรงว่าง เรียกว่าช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอด

ภาพที่ 7 ระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg
เรามาตอบคำถามก่อนนะค่ะ
จงบอกหน้าที่ของอวัยวะระบบหายใจภายนอก
เฉลยคำตอบกรอบที่ 4


หน้าที่ของอวัยวะในระบบหายใจภายนอก
1.จมูก (Nose)
จมูกทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศที่หายใจเข้าไปยังช่องจมูกและกรองฝุ่นละอองด้วย
2. หลอดคอ (Pharynx)
เป็นทางผ่านของอากาศ
3. หลอดเสียง (Larynx)
ทำให้เกิดเสียง
4. หลอดลม (Trachea)
เป็นส่วนแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน กับคาร์บอนไดออกไซด์
5. ปอด (Lung)
ปอดมีหน้าที่ของปอดคือ การนำก๊าซ CO2 ออกจากเลือด และนำออกซิเจนเข้าสู่เลือด ปอดจึงมีรูปร่างใหญ่ มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ
6. เยื่อหุ้มปอด (Pleura)
เป็นเยื่อที่บางและละเอียดอ่อนใช้คลุมปอดเท่านั้น

ภาพที่ 8 ระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpgนักเรียนตอบถูกมั๊ยค่ะ ถ้าตอบถูกเก่งมากค่ะ

เรามาศึกษากรอบที่ 5 ต่อนะค่ะ


กรอบการศึกษาที่ 5


การป้องกัน ดูแล รักษา ระบบหายใจภายนอกภาพที่ 9 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg


เรามาตอบคำถามก่อนนะค่ะ
นักเรียนจะดูและรักษาระบบหายใจภายนอก
ได้อย่างไร
เฉลยคำตอบกรอบที่ 5


นักเรียนดูแลรักษาระบบหายใจได้โดยภาพที่ 10 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg


นักเรียนตอบถูกมั๊ยค่ะ
ถ้าตอบถูกเก่งมากค่ะเรามาศึกษากรอบที่ 6 ต่อนะค่ะกรอบการศึกษาที่ 6


การหายใจภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. ส่วนที่เป็นท่อทางเดินอากาศ นับตั้งแต่จมูก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม
หลอดลมขั้วปอด หลอดลมในปอด
2. ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ ได้แก่ หลอดลมฝอย และถุงลมในปอด


ภาพที่ 11 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg

เรามาตอบคำถามก่อนนะค่ะ
การหายใจภายนอก
แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง


เฉลยคำตอบกรอบที่ 6การหายใจภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. ส่วนที่เป็นท่อทางเดินอากาศ นับตั้งแต่จมูก คอหอย กล่องเสียง หลอดลม
หลอดลมขั้วปอด หลอดลมในปอด
2. ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ ได้แก่ หลอดลมฝอย และถุงลมในปอด
ภาพที่ 12 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg

ไชโย ! เราเรียนจบหมดทุกกรอบแล้วให้ไปทำแบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบหายใจภายนอก


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. อวัยวะในข้อใดที่ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนก๊าซ
ก. หลอดลม ข. จมูก
ค. ถุงลมปอด ง.หลอดลม
2. ลูกกระเดือกเป็นอวัยวะประกอบ
ของข้อใด
ก. หลอดลม ข. หลอดคอ
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดลม
3. ก๊าซที่หายใจเข้าคือก๊าซข้อใด
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. มีเทน
ค. ไนโตรเจน ง. ออกซิเจน
4. ก๊าซที่หายใจออกคือก๊าซข้อใด
ก. คาร์บอนไดออกไซด์ ข. มีเทน
ค. ไนโตรเจน ง. ออกซิเจ 5. การปฏิบัติในข้อใดที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ
ก. ดื่มน้ำอัดลม ข. สูบบุหรี่
ค. ดื่มสุรา ง. กินอาหารรสจัด
6. วางอยู่ในทรวงอก มีรูปร่างคล้ายกรวย
ก. ปอด ข. หลอดลม
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดคอ
7. ติดทั้งช่องปากและจมูก
ก. ปอด ข. หลอดลม
ค. ถุงลมปอด ง. หลอดคอ
8. ทำหน้าที่กรองอากาศ
ก. หลอดลม ข. จมูก
ค. ถุงลมปอด ง.หลอดลม


ใบกิจกรรมวิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบหายใจภายนอก


สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ให้ตรงกับกรอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้

กรอบที่ 1
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 2
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 3
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 4
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 5
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 6
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ชื่อ...................................................................................... ชั้น.................. เลขที่............
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบหายใจภายนอก


เฉลยข้อที่ 1 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 2 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 3 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 4 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 5 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 6 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 7 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 8 ตอบข้อ
ภาพประกอบ 13 อวัยวะระบบหายใจ
http://www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c6/c73f.jpg


ตาราง 1 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบหายใจภายนอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เลขที่

ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน คุณลักษณะฯ กิจกรรมระหว่างเรียน
รวม
ก่อนเรียน หลังเรียน กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ 3 กรอบ 4 กรอบ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
ค่าร้อยละ


ลงชื่อ ผู้เก็บข้อมูล
(นางนฤมล อบมาลี)


บรรณานุกรม


กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544.
. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,
2545.
กรมวิชาการ. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนวิชาพลศึกษากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
วิชาพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539.
. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2544.
. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
. แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2526.
. แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2545.
รุจิร์ ภุ่สาระและคณะ. แนวหน้าฉบับบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ สลน.6. กรุงเทพ :
อักษรเจริญทัศน์จำกัด, ม.ป.ป..
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. หนังสือชุดพัฒนากิจกรรมกระบวนการ สลน. กรุงเทพฯ :
บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุฟ แมเจ้มนท์, ม.ป.ป..
มลิวัลย์ ชาวอุบล.การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.
วินัย พัฒนรัฐ และคณะ. แบบเรียนมาตรฐานฉบับพิเศษกลุ่มสร้างสริมลักษณะนิสัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประสานมิตร, ม.ป.ปhttp://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/3_Nervous.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น