วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบสืบพันธุ์บทเรียนสำเร็จรูป
ชุดที่ 5
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางนฤมล อบมาลีโรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1


คำนำ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของแต่ละคน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย เนื้อหา ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจภายนอก ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตามนโยบาย ตามเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์สำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป


นฤมล อบมาลี
สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ .......................................................................................................................... ข

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ .................................................................... 1
คำนำ .......................................................................................................................... 2
คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ............................................................................ 4
จุดประสงค์ ................................................................................................................. 5
แบบทดสอบก่อนเรียน .............................................................................................. 6
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... 7
กรอบที่ 1 .................................................................................................................. 9
เฉลยกรอบที่ 1 ........................................................................................................ 11
กรอบที่ 2 ................................................................................................................ 13
เฉลยกรอบที่ 2 ........................................................................................................ 17
กรอบที่ 3 ................................................................................................................ 19
เฉลยกรอบที่ 3 ........................................................................................................ 22
กรอบที่ 4 ................................................................................................................ 24
เฉลยกรอบที่ 4 ........................................................................................................ 26
กรอบที่ 5 ................................................................................................................ 29
เฉลยกรอบที่ 5 ........................................................................................................ 30
แบบทดสอบหลังเรียน ............................................................................................. 31
ใบกิจกรรม .............................................................................................................. 30
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ..................................................................................... 31
ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 5 ............................................................... 32

บรรณานุกรม ........................................................................................................... 33

บัญชีตาราง

ตาราง หน้า

1 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ ................................ 32บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ หน้า

1 การปฏิสนธิของไข่กับสเปิร์ม ........................................................................ 9
2 ไข่ที่ไม่ได้รับการผสม .................................................................................. 11
3 เต้านม ........................................................................................................... 14
4 การสร้างไข่จนไข่หมดอายุ .......................................................................... 15
5 ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ................................................................................ 17
6 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย ................................................................ 22
7 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชายและหญิง .............................................................. 24
7 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชายและหญิง .............................................................. 26

บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์โดย
นางนฤมล อบมาลี
โรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎ์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1

คำนำในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อ
การดำรงชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป มาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างละเอียดจากบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งได้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบสืบพันธุ์ ไปทีละขั้นตอน พร้อมกับตอบคำถามเป็นตอน ๆ ไปจนจบเนื้อหาจากการทดลองใช้ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจ เข้าใจ และสนุกกับบทเรียนสามารถตอบคำถามได้ดีเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

หวังว่าบทเรียนสำเร็จรูปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนหรือผู้สนใจ
เป็นอย่างดี


นฤมล อบมาลี

ข้อแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ในการศึกษาบทเรียนนี้
นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้าก่อนตอบคำถาม
2. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามทีละกรอบตามลำดับ ไม่ควรทำข้ามกรอบแล้วตอบคำถาม
โดยเติมคำตอบในช่องว่างในใบกิจกรรมที่เตรียมไว้ในตอนท้ายบทเรียน
3. เมื่อทำบทเรียนเสร็จแต่ละกรอบ ให้ตรวจกับเฉลยซึ่งอยู่หน้าถัดไปเพื่อตรวจดูว่าทำถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าถูกให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย X
4. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนอ่านและทำบทเรียนในกรอบต่อไป
5. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อความเข้าใจ แล้วตอบคำถามใหม่ หากยังไม่ถูกต้องก็ให้กลับไปทบทวนใหม่จนกว่า
จะได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ให้ถามคุณครูเพื่อขอคำแนะนำ
6. ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน ไม่ต้องรีบร้อนหรือกังวลว่าจะช้าหรือเร็วกว่าคนอื่น ๆ
และต้องระลึกเสมอว่าจะต้องตั้งใจและพยายามเรียนด้วยตนเองให้มากที่สุด
7. เมื่อจบบทเรียนให้รวมคะแนนกรอบละ 1 คะแนน ในบางข้อจะมีหลายคำตอบ
ถ้ามีคำตอบใดผิดพลาดจะไม่ได้คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดลงในช่องคะแนนที่ให้ไว้
จุดประสงค์


จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบสืบพันธุ์จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกอวัยวะท่ทีเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ได้ถูกต้อง
2. นักเรียนดูแล รักษา และป้องกันระบบสืบพันธุ์ของตนได้อย่างถูกวิธี
3. นักเรียนบอกหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ได้
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบสืบพันธุ์


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. มีลักษณะคล้ายไข่ฟองเล็ก
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
2. มีหน้าที่หลั่งสารของเหลวใสๆไปหล่อลื่น
ท่อปัสสาวะ
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
3. ทำหน้าที่หลั่งสารที่เป็นเบสอย่างอ่อนและ สารที่ทำให้ตัวอสุจิแข็งแรงและว่องไว
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
4. ทำหน้าที่สร้างอาหารให้ตัวอสุจิ
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ 5. เป็นแหล่งสร้างไข่
ก. หลอดปัสสาวะ ข. เต้านม
ค. ท่อนำรังไข่ ง. รังไข่
6.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
7.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
8.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบสืบพันธุ์

น้อง ๆ ตรวจคำตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว
เรามาเริ่มเรียนตามกรอบต่าง ๆ กันเลยกรอบการศึกษาที่ 1

ระบบสืบพันธุ์ หมายถึง ระบบการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยมีการผสมกันระหว่างไข่และอสุจิภาพ 1 การปฏิสนธิของไข่กับสเปิร์ม
http://www.thaiparents.com/conception.html
น้อง ๆ ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้นะค่ะ


ระบบสืบพันธุ์ หมายถึงเฉลยคำตอบกรอบที่ 1

ระบบสืบพันธุ์ หมายถึง ระบบการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ โดยมีการผสมกันระหว่างไข่และอสุจิ
ภาพ 2 ไข่ที่ไม่ได้รับดารผสม
http://www.thaiparents.com/conception.html

ตอบถูกเก่งมากนะครับ
ถ้าตอบผิดกลับไปดูอีกที

เรามาศึกษากรอบที่ 2 กันต่อนะครับ
กรอบการศึกษาที่ 2


ระบบการสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย
1. รังไข่ (ovaries) เป็นแหล่งสร้างไข่ (oogenesis) มี 1 คู่ อยู่แต่ละข้างของปีกมดลูกใกล้กับ lateral wall ของ pelvis ในระยะวัยสาวรุ่น เริ่มมีการตกไข่ (ovulation) ที่มีลักษณะเป็นวงจร ซึ่งวงจรการตกไข่ (ovarian cycle) ต่อเนื่องตลอดไป (เว้นเมื่ออายุมาก) วงจรนี้จะหยุดชั่วคราวในระยะตั้งครรภ์ ขบวนการตกไข่ ควบคุมด้วย gonadotrophic hormones สร้างและหลั่งจาก anterior pituitary gland รังไข่เป็นทั้งต่อมมีท่อและไร้ท่อ ในส่วนของต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ estrogen และ progesterone ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำงาน และการเจริญของ genital tracts, ต่อมน้ำนมและวงจรการตกไข่

2. ท่อนำไข่และอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ได้แก่ uterine tube (ปีกมดลูก หรือ oviducts หรือ fallopian tubes), uterus (มดลูก), cervix (ปากมดลูก), vagina (ช่องคลอด), labia majora, minora, clitoris และ valva

3. เต้านม (breasts) เป็น modified apocrine sweat glands ซึ่งเจริญเติบโตในระยะวัยสาว และค่อย ๆ เสื่อมในระยะวัยหมดประจำเดือน ในระยะมีครรภ์ส่วนที่สร้างน้ำนม (secretory portion) เพิ่มขนาดและจำนวนในการสร้างน้ำนมเรียกระยะ lactation (ให้นมบุตร)

ภาพ 3 เต้านม
http://th.wikipedia.org/
ระยะต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเพศหญิง
1. หญิงเมื่อย่างสู่วัยเจริญพันธ์ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะผลิตฮอร์โมน FSH และฮอร์โมน LH โดยFSHจะกระตุ้นกลุ่มเซลล์สร้างไข่ระยะแรก จนเป็นฟอลิเคิล ในขณะเดียวกัน FSHจะกระตุ้นให้มีการสร้างฮอโมน ในระยะไม่ตั้งครรภ์ ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีวงจรการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง เริ่มจากระยะวัยสาว (puberty) จนถึงวัยหมดประจำเดือน (menopause) ในวงจรการตกไข่เมื่อมีการตกไข่ แต่ถ้าไม่มีการผสมพันธุ์ เนื้อผิวของโพรงมดลูก (endometrium) ที่หนาจะค่อย ๆ เสื่อมไปและหลุดออกลอกต่อมาเริ่มวงจรใหม่ ในคนระยะที่เนื้อผิวของโพรงมดลูกหนา และหลุดลอกให้เป็นเลือดออกจากช่องคลอด เป็นเวลา 3-5 วัน เรียกว่าระยะประจำเดือน (menstruation) menstrual cycle วันแรกที่มีประจำเดือนไหลออกมา เรียกว่าวันเริ่มของวงจรใหม่เพราะมี follicular maturation พร้อมทั้งมีอิทธิพลของ ovarian estrogen ร่วมด้วยทำให้มี endometrial proliferation (proliferative phase) ตามด้วย secretory phase (อิทธิพลของ ovarian progesterone) และ menstural phase (ไม่มีอิทธิพลของฮอร์โมนจากรังไข่) บางตำราเรียกว่าวงจรนี้เป็น menstral cycle ซึ่งมีระยะเวลา 28 วัน การตกไข่อยู่ระหว่างกลางของวงจร (ประมาณวันที่ 14) โดยสรุปวงจรของการตกไข่ และการมีประจำเดือนเกิดร่วมกับอิทธิพลของฮอร์โมนต่าง ๆ ที่หลั่งมาจากรังไข่ และต่อมใต้สมอง


ภาพ 4 การสร้างไข่จนไข่หมดอายุ
http://www.thaiparents.com/conception.html


นักเรียนช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ

จงบอกชื่ออวัยวะ
ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

เฉลยคำตอบกรอบที่ 2

ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ประกอบด้วย
รังไข่ ท่อนำไข่ เต้านมภาพ 5 ระบบสืบพันธ์เพศหญิง
http://try2conceive.forumup.com/post-103-try2conceive.html


ตอบถูกมั๊ยครับ
ถ้าตอบถูกเก่งมากครับเรามาศึกษากรอบที่ 3 ต่อนะครับ


กรอบการศึกษาที่ 3

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย
1.อัณฑะ (Testis) และถุงอัณฑะ (Scrotum)อัณฑะ มีลักษณะรูปร่างคล้ายไข่ฟองเล็ก ยาว 3-4 Cm หนาประมาณ 2-3 Cm หนักประมาณ 50 กรัม อัณฑะมี 2 ข้างและขนาดใกล้เคียงกันอยู่ภายในถุงอัณฑะ เพื่อปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่าช่องท้องประมาณ 3 - 5 องศาเซลเชียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผลิตตัวอสุจิ (Sperm)

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196
2. หลอดสร้างตัวอสุจิ (Semimiferous tubles) และท่อนำตัวอสุจิ(vasdeferens) หลอดสร้างตัวอสุจิเป็นหลอดที่หน้าที่ผลิตตัวอสุจิจะประกอบด้วยกลุ่มเชล spermatogonium และ sertoli cellทำหน้าที่สร้างอาหารให้ตัวอสุจิและปล่อยออกมาทาง retetestis เข้าไปอยู่ในหลอดเก็บตัวอสุจิ

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196

3.ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ(seminal vesicle) ทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่ตัวอสุจิ ส่วนมากเป็นน้ำตาลฟรักโตส วิตามินซี และโปรตีนโกบุลิน
4.ต่อมลูกหมาก(prostate gland) ทำหน้าที่หลั่งสารที่เป็นเบสอย่างอ่อนและสารที่ทำให้ตัวอสุจิแข็งแรงและว่องไว

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196
5.ต่อมคาวเปอร์(cowper gland) มีหน้าที่หลั่งสารของเหลวใสๆไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะเกิดดารกระตุ้นทางเพศ
6.อวัยวะเพศชาย(pennis) เป็นกล้ามเนื้อที่หดและพองตัวได้คล้ายฟองน้ำในวลาปกติจะอ่อนและงอตัวอยู่ แต่เมื่อถูกกระตุ้นจะเเข็งตัวเพราะมีเลือดมาคั่งมาก ภายในจะมีท่อปัสสาวะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิและน้ำปัสสาวะ น้ำอสุจิแต่ละครั้งที่หลั่งออกมาประกอบด้วยตัวอะสุจิและน้ำหล่อเลี้ยงต่างๆประมาณครั้งละ 3 ลบ.ซม. จำนวนอสุจิประมาณ300-500ล้านตัว ตัวอสุจิมีขณาดเล็กมากมีลักษณะคล้ายลูกอ๊อดประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนหางดังรูป มีอายุ48 ชั่วโมงเมื่อเข้าไปในมดลูก


ศึกษากรอบที่ 3 แล้ว
ช่วยตอบคำถามก่อนนะครับ

จงบอกชื่ออวัยวะที่สำคัญ
ของระบบสืบพันธุ์เพศชายเฉลยคำตอบกรอบที่ 3


อวัยวะที่สำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศชาย คือ อัณฑะ หลอดสร้างอสุจิ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ ต่อมกาวเปอร์ อวัยวะเพศชาย
ภาพ 6 ระบบอวัยสืบพันธุ์ของเพศชาย
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196

เรามาศึกษากรอบที่ 4 ต่อนะครับกรอบการศึกษาที่ 4


การป้องกัน ดูแล รักษา ระบบสืบพันธุ์


ภาพ 7 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย-หญิง
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196
เรามาตอบคำถามก่อนนะครับ


นักเรียนจะดูและรักษา
ระบบสืบพันธุ์ได้อย่างไรเฉลยคำตอบกรอบที่ 4

นักเรียนดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ได้โดย

ภาพ 8 ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ชาย-หญิง
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196นักเรียนตอบถูกมั๊ยครับ
ถ้าตอบถูกเก่งมากครับ


ไชโย ! เราเรียนจบหมดทุกกรอบแล้ว
ให้ไปทำแบบทดสอบหลังเรียน


แบบทดสอบ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. มีลักษณะคล้ายไข่ฟองเล็ก
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
2. มีหน้าที่หลั่งสารของเหลวใสๆไปหล่อลื่น
ท่อปัสสาวะ
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
3. ทำหน้าที่หลั่งสารที่เป็นเบสอย่างอ่อนและ สารที่ทำให้ตัวอสุจิแข็งแรงและว่องไว
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
4. ทำหน้าที่สร้างอาหารให้ตัวอสุจิ
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ 5. เป็นแหล่งสร้างไข่
ก. หลอดปัสสาวะ ข. เต้านม
ค. ท่อนำรังไข่ ง. รังไข่
6.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
7.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ
8.
ก. อัณฑะ ข. ต่อมกาวเปอร์
ค. ต่อมลูกหมาก ง. หลอดสร้างอสุจิ


ใบกิจกรรม วิชาสุขศึกษา เรื่องระบบสืบพัธุ์

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ให้ตรงกับกรอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้


กรอบที่ 1
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
กรอบที่ 2
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
กรอบที่ 3
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
กรอบที่ 4
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ชื่อ............................................................................... ชั้น............ เลขที่ .............เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ตาราง 1 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เลขที่

ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน คุณลักษณะฯ กิจกรรมระหว่างเรียน
รวม
ก่อนเรียน หลังเรียน กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ 3 กรอบ 4 กรอบ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
ค่าร้อยละ


ลงชื่อ ผู้เก็บข้อมูล
(นางนฤมล อบมาลี)บรรณานุกรม


บรรณานุกรม


กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2544.
. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์,
2545.
กรมวิชาการ. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียนวิชาพลศึกษากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
วิชาพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539.
. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2544.
. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545.
. แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2526.
. แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2545.
รุจิร์ ภุ่สาระและคณะ. แนวหน้าฉบับบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ สลน.6. กรุงเทพ :
อักษรเจริญทัศน์จำกัด, ม.ป.ป..
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. หนังสือชุดพัฒนากิจกรรมกระบวนการ สลน. กรุงเทพฯ :
บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุฟ แมเจ้มนท์, ม.ป.ป..
มลิวัลย์ ชาวอุบล.การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคติดต่อท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.
วินัย พัฒนรัฐ และคณะ. แบบเรียนมาตรฐานฉบับพิเศษกลุ่มสร้างสริมลักษณะนิสัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประสานมิตร, ม.ป.ป..บรรณานุกรม (ต่อ)

http://www.thaiparents.com/conception.html
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=35196
http://try2conceive.forumup.com/post-103-try2conceive.html


4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ15 มิถุนายน 2552 10:04

  ขอบคุณค่ะ ที่มีให้ศึกษา

  ตอบลบ
 2. ไม่เป็นไรครับ ผมพยายามหาข้อมูลให้อีกนะครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2553 19:00

  ขอความกรุณาของานวิจัยเต็มรูปแบบ เรื่อง ระบบในร่างกาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  กรุณษส่งมาที่ sky.tookta@hotmail.com

  ตอบลบ
 4. ทำการส่งไปให้แล้วครับ

  ตอบลบ