วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบต่อมไร้ท่อบทเรียนสำเร็จรูป
ชุดที่ 4
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นางนฤมล อบมาลีโรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1


คำนำ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อนำไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของแต่ละคน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของตนเอง ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีต่อการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบอวัยวะสำคัญ วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย เนื้อหา ระบบหายใจภายนอก ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตามนโยบาย ตามเป้าหมายของโรงเรียนและชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์สำหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป


นฤมล อบมาลีสารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ .......................................................................................................................... ข

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ................................................................. 1
คำนำ .......................................................................................................................... 2
ข้อแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ............................................................................ 3
คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ............................................................................ 4
จุดประสงค์ ................................................................................................................. 5
แบบทดสอบก่อนเรียน .............................................................................................. 6
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ...................................................................................... 7
กรอบที่ 1 .................................................................................................................. 9
เฉลยกรอบที่ 1 ........................................................................................................ 11
กรอบที่ 2 ................................................................................................................ 13
เฉลยกรอบที่ 2 ........................................................................................................ 15
กรอบที่ 3 ................................................................................................................ 17
เฉลยกรอบที่ 3 ........................................................................................................ 19
กรอบที่ 4 ................................................................................................................ 21
เฉลยกรอบที่ 4 ........................................................................................................ 23
กรอบที่ 5 ................................................................................................................ 25
เฉลยกรอบที่ 5 ........................................................................................................ 27
แบบทดสอบหลังเรียน ............................................................................................. 29
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ..................................................................................... 30
ใบกิจกรรม .............................................................................................................. 31
ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 4 ............................................................... 32

บรรณานุกรม ........................................................................................................... 29
บัญชีตาราง

ตาราง หน้า

1 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ............................. 29
บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ หน้า

1 ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ............................................................................................ 9
2 ต่อมพิทูอิทารี ............................................................................................... 11
3 ต่อมไทรอยด์ ............................................................................................... 13
4 ต่อมหมวกไต ............................................................................................... 15
5 ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ .......................................................................................... 19
6 ต่อมไร้ท่อ .................................................................................................... 23
7 ต่อมไร้ท่อ .................................................................................................... 27

บทเรียนสำเร็จรูป

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อโดย
นางนฤมล อบมาลี
โรงเรียนบ้านขมิ้นเรืองราษฎร์รังสรรค์ เครือข่ายจอมพระ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
คำนำในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 1
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาระที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อ
การดำรงชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา คือ บทเรียนสำเร็จรูป มาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างละเอียดจากบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งได้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบต่อมไร้ท่อ ไปทีละขั้นตอน พร้อมกับตอบคำถามเป็นตอน ๆ ไปจนจบเนื้อหาจากการทดลองใช้ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจ เข้าใจ และสนุกกับบทเรียนสามารถตอบคำถามได้ดีเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

หวังว่าบทเรียนสำเร็จรูปนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนหรือผู้สนใจ
เป็นอย่างดี


นฤมล อบมาลี
ข้อแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนจะต้องศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
1. คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
2. จุดประสงค์ทั่วไป
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ในการศึกษาบทเรียนนี้
นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้าก่อนตอบคำถาม
2. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามทีละกรอบตามลำดับ ไม่ควรทำข้ามกรอบแล้วตอบคำถาม
โดยเติมคำตอบในช่องว่างในใบกิจกรรมที่เตรียมไว้ในตอนท้ายบทเรียน
3. เมื่อทำบทเรียนเสร็จแต่ละกรอบ ให้ตรวจกับเฉลยซึ่งอยู่หน้าถัดไปเพื่อตรวจดูว่าทำถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าถูกให้ทำเครื่องหมาย / ถ้าผิดให้ทำเครื่องหมาย X
4. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนอ่านและทำบทเรียนในกรอบต่อไป
5. ถ้าคำตอบนักเรียนตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อความเข้าใจ แล้วตอบคำถามใหม่ หากยังไม่ถูกต้องก็ให้กลับไปทบทวนใหม่จนกว่า
จะได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าไม่เข้าใจจริง ๆ ให้ถามคุณครูเพื่อขอคำแนะนำ
6. ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน ไม่ต้องรีบร้อนหรือกังวลว่าจะช้าหรือเร็วกว่าคนอื่น ๆ
และต้องระลึกเสมอว่าจะต้องตั้งใจและพยายามเรียนด้วยตนเองให้มากที่สุด
7. เมื่อจบบทเรียนให้รวมคะแนนกรอบละ 1 คะแนน ในบางข้อจะมีหลายคำตอบ
ถ้ามีคำตอบใดผิดพลาดจะไม่ได้คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดลงในช่องคะแนนที่ให้ไว้


จุดประสงค์


จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ระบบต่อมไร้ท่อ


จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนบอกอวัยวะท่ทีเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อได้ถูกต้อง
2. นักเรียนดูแล รักษา และป้องกันระบบต่อมไร้ท่อของตนได้อย่างถูกวิธี
3. นักเรียนบอกหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อได้แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. ระบบต่อมไร้ท่อจะผลิตอะไรเป็นสำคัญ
ก. เลือด ข. ไขมัน
ค. ฮอร์โมน ง. เหงื่อ
2. มีหน้าที่กระตุ้นการสร้างไข่ในเพศหญิง
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
3. ช่วยในการหลั่งน้ำนม
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
4. ควบคุมน้ำตาลในเลือด
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน 5. ผลิตฮอร์โมนเพศชาย
ก. รังไข่ ข. พาราไธรอยด์
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. อัณฑะ
6. ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง
ก. รังไข่ ข. พาราไธรอยด์
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. อัณฑะ
7. ช่วยให้หลอดลเอดขยายตัวและหดตัว
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
8. กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน


เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อเฉลยข้อที่ 1 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 2 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 3 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 4 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 5 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 6 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 7 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 8 ตอบข้อ
น้อง ๆ ตรวจคำตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว
กรอบการศึกษาที่ 1


ระบบต่อมไร้ท่อ หมายถึง ระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายนอกเหนือจากระบบประสาท โดยใช้ฮอร์โมน


ภาพประกอบ 1 ต่อมไร้อท่อต่าง ๆ
http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.htmน้อง ๆ ช่วยตอบคำถามต่อไปนี้นะค่ะ

จงบอกความหมายของระบบ
ต่อมไร้อท่อเฉลยคำตอบกรอบที่ 1ระบบต่อมไร้ท่อ หมายถึง ระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายนอกเหนือจากระบบประสาท โดยใช้ฮอร์โมน


ภาพ 2 ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland)
http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.htm
ตอบถูกเก่งมากนะค่ะ
ถ้าตอบผิดกลับไปดูอีกทีเรามาศึกษากรอบที่ 2 กันต่อนะค่ะ
กรอบการศึกษาที่ 2


หน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ คือ
1. ควบคุมระบบพลังงานของร่างกาย
2. ควบคุมปริมาณน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย
3. ควบคุมการเจริญเติบโต
4. ควบคุมระบบสืบพันธุ์และต่อมน้ำนม

ภาพ 3 ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland)
http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.htmนักเรียนช่วยกันตอบคำถามด้วยนะครับหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ คือ อะไรเฉลยคำตอบกรอบที่ 2


หน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ คือ
1. ควบคุมระบบพลังงานของร่างกาย
2. ควบคุมปริมาณน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย
3. ควบคุมการเจริญเติบโต
4. ควบคุมระบบสืบพันธุ์และต่อมน้ำนม
ภาพ 4 ต่อมหมวกไต (Adrenal gland)
http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.htmตอบถูกมั๊ยครับ ถ้าตอบถูกเก่งมากครับ


เรามาศึกษากรอบที่ 3 ต่อนะครับ
กรอบการศึกษาที่ 3


ต่อมไร้ท่อที่สำคัญ คือ
1. ต่อมใต้สมอง

2. ต่อมหมวกไต

3. ต่อมในตับอ่อน

4. ต่อมไทรอยด์

5. ต่อมพาราไทรอยด์
6. รังไข่และอัณฑะ
ศึกษากรอบที่ 3 แล้วช่วยตอบ
คำถามก่อนนะครับ

จงบอกชื่อของต่อมไร้ท่อที่สำคัญของร่างกายเฉลยคำตอบกรอบที่ 3ต่อมไร้ท่อที่สำคัญ คือ ต่อมใต้สมอง ต่อมหมาวกไต ต่อมในตับอ่อน ต่อมไทรอยด์
ต่อมพาราไทรอยด์ รังไข่และอัณฑะ


ภาพ 5 ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ของร่างกาย
http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/2_Glandulon.html
ถ้านักเรียนตอบถูกเก่งมากครับ
เรามาศึกษากรอบที่ 4 ต่อนะครับ
กรอบการศึกษาที่ 4
ต่อมใต้สมอง มีหลายชนิด ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย
กระตุ้นการพัฒนารังไข่ และอสุจิ กระตุ้นการสร้างน้ำนม กระตุ้นต่อมไธรอยด์ให้เจริญ
ควบคุมการดูดน้ำกลับของหลอดรวบรวมของไต มดลูกหดตัวตอนคลอด ช่วยการหลั่งน้ำนม

ต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ คือ ไทร็อกซิน โดยใช้ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบในการ สร้างฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนไทร็อกซินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้
1) ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท
2) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่
3) ช่วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่างกาย

ต่อมพาราไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญชื่อพาราธอร์โมน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวิตามินดีในร่างกาย โดยวิตามินดีจะรวมกับฮอร์โมนพาราธอร์โมนในการสลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื่อรักษาระดับปกติของแคลเซียมในพลาสมา

เรามาตอบคำถามก่อนนะครับ


ต่อมใต้สมองทำหน้าที่อย่างไรบ้างครับ

เฉลยคำตอบกรอบที่ 4ตอบใต้สมองทำหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย
กระตุ้นการพัฒนารังไข่ และอสุจิ กระตุ้นการสร้างน้ำนม กระตุ้นต่อมไธรอยด์ให้เจริญ
ควบคุมการดูดน้ำกลับของหลอดรวบรวมของไต มดลูกหดตัวตอนคลอด ช่วยการหลั่งน้ำนมภาพ 6 ต่อมไร้ท่อ
http://www.lks.ac.th/bioweb/about/unit9b2.html
นักเรียนตอบถูกมั๊ยครับ
ถ้าตอบถูกเก่งมากครับ

มีกรอบที่ 5 ต่ออีกนะครับกรอบการศึกษาที่ 5


ต่อมหมวกไต อยู่เหนือไตทั้งสองข้าง ผลิตฮอร์โมนให้หลอดเลือดขยายและหดตัว
ผลิตฮอร์โมนพัฒนาการทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นต่อมในตับอ่อน ควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดรังไข่และอัณฑะ ผลิตฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงhttp://www.lks.ac.th/bioweb/about/unit9b2.html

นักเรียนตอบถูกแล้ว เก่งมากครับนักเรียนบอกหน้าที่ของ
ต่อมหมวกไต ต่อมในตับอ่อน รังไข่และอัณฑะ
เฉลยคำตอบกรอบที่ 5ต่อมหมวกไต ผลิตฮอร์โมนให้หลอดเลือดขยายและหดตัว ผลิตฮอร์โมนพัฒนาการ
ทางร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
ต่อมในตับอ่อน ควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือด
รังไข่และอัณฑะ ผลิตฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง
รังไข่(Ovary)
อยู่ในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง มีแหล่งสร้างฮอร์โมน 2 แหล่ง
1.Follicle สร้างฮอร์โมน estrogen คุลลักษณะเพศหญิงการมีประจำเดือน เตรียมการตั้งครรภ์ห้ามการสร้างไข่ โดยห้าม FHS จากต่อมใต้สมอง และกระตุ้นให้มีการหลั่ง LHอัณฑะ (Testis)
ที่อยู่ ภายในอัณฑะโดยกลุ่มเซลล์ Interstitail cells of Leydigs
ฮอร์โมนที่สร้าง เป็นสารพวก steroid ชื่อ Androgens ในฮอร์โมนกลุ่มนี้ที่สำคัญที่สุด คือ Testosterone ทำหน้าที่คววบคุมบุคลิกของเพศชายภาพ 7 ต่อมไร้ท่อ
http://www.lks.ac.th/bioweb/about/unit9b2.html
ไชโย ! เราเรียนจบหมดทุกกรอบแล้วให้ไปทำแบบทดสอบหลังเรียน


แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ให้ตรงกับข้อ ก, ข, ค, หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง


1. ระบบต่อมไร้ท่อจะผลิตอะไรเป็นสำคัญ
ก. เลือด ข. ไขมัน
ค. ฮอร์โมน ง. เหงื่อ
2. มีหน้าที่กระตุ้นการสร้างไข่ในเพศหญิง
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
3. ช่วยในการหลั่งน้ำนม
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
4. ควบคุมน้ำตาลในเลือด
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน 5. ผลิตฮอร์โมนเพศชาย
ก. รังไข่ ข. พาราไธรอยด์
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. อัณฑะ
6. ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง
ก. รังไข่ ข. พาราไธรอยด์
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. อัณฑะ
7. ช่วยให้หลอดลเอดขยายตัวและหดตัว
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน
8. กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย
ก. ต่อมหมวกไต ข. ต่อมใต้สมอง
ค. ต่อมไธรอยด์ ง. ต่อมในตับอ่อน


เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อเฉลยข้อที่ 1 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 2 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 3 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 4 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 5 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 6 ตอบข้อ
เฉลยข้อที่ 7 ตอบข้อ เฉลยข้อที่ 8 ตอบข้อ


ใบกิจกรรมวิชารู้สุขศึกษา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ


สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ให้ตรงกับกรอบต่าง ๆ ที่กำหนดให้

กรอบที่ 1
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 2
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 3
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 4
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
กรอบที่ 5
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ชื่อ.............................................................................. ชั้น............... เลขที่....................
ตาราง 29 ผลการประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


เลขที่

ชื่อ-สกุล ผลการประเมิน คุณลักษณะฯ กิจกรรมระหว่างเรียน
รวม
ก่อนเรียน หลังเรียน กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ 3 กรอบ 4 กรอบ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม
ค่าร้อยละ


ลงชื่อ ผู้เก็บข้อมูล
(นางนฤมล อบมาลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น